Authors Year of Publication Tittel
I.K. Iversen 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
I. Hauge 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
J. Vatne 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
K.Sunniva Bjøntegård; T. Berge; P. Ekern; K. Osnes; A.Helene Vedlog 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
M.A. Wiersdalen 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern
K.K. Fjukstad 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
M. Løvsletten; T.L. Husum; E. Haug; A. Granerud 2020 Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; K. Vevatne; H. Saagvaag 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
M.E. Belsnes; H.U. Thodesen 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
K. Raknerud; T. Thevakumar 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
M.T.D.S. Øvregard; A.K. Lie 2020 Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag
M.Brekke Rabben 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
R.F. Tellefsen; M.K. Midtbø 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
R. Førde; I.S. Hovland; A. Syse; O. Dunlop 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
M. Løvsletten; T.L. Husum; A. Granerud; E. Haug 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Ø. Holst 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
M.Ormseth Linvåg 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
R. Kiperberg 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
A.Wangberg Seberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
A. Syse 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
H.K. Stuen 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
R. Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2019 Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
A. Syse 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess
T. Ruud; M. Rognaldsen; E.Woldsengen Haugom; T. Hynnekleiv 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
I.Cecilie Ho Sem; O.Vestby Hansen 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Norvoll 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
H.S. Ramstad 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
M. Prytz; K. Harkestad 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
B.Marius G. Molnes 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
K. Davidsen 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
H. Riley; E. Sharashova; J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; M. Løvsletten; B. Lau; G. Høyer 2019 Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; R.W. Aas; H. Sagvaag 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
O. Hanssen 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
R. Bremnes 2019 Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017
B. Guddal; K.Espegren Gustad; H. Sikveland; J. Stabursvik; M.Dahl Årvik 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
H.Christine Mantila; T. Johnson; O. Nyttingnes; J. Hammer 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
E.Marie Bleikelia; C.Hagen Haugen; N.Madelene B. Svingen; I. Ulvestad 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
A.Ahmed Hassan 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no