Authors Year of Publication Tittel
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
M. Løvsletten; T.L. Husum; A. Granerud; E. Haug 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
A. Syse 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
A.Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
R. Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
A. Syse 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
T. Ruud; M. Rognaldsen; E.Woldsengen Haugom; T. Hynnekleiv 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
I.Cecilie Ho Sem; O.Vestby Hansen 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Norvoll 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
H.K. Stuen 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
A. Syse 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
M. Prytz; K. Harkestad 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
B.Marius G. Molnes 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
H. Riley; E. Sharashova; J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; M. Løvsletten; B. Lau; G. Høyer 2019 Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; R.W. Aas; H. Sagvaag 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
H.Christine Mantila; T. Johnson; O. Nyttingnes; J. Hammer 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
E.Marie Bleikelia; C.Hagen Haugen; N.Madelene B. Svingen; I. Ulvestad 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
A.Ahmed Hassan 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
R. Bremnes 2019 Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017
T.L. Husum; M.H. Hem; R. Pedersen 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
O.Gjerløw Aasland; T.L. Husum; R. Førde; R. Pedersen 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.Breines Simonsen; J.Šaltytė Benth; B. Lau; H. Riley; M. Løvsletteng; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; G. Høyer 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
K.Kise Haugland; T. Røstbakken 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
T.L. Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
M. Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
H.K. Stuen; A. Landheim; J. Rugkåsa; R. Wynn 2018 Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
K.Voll Joakimsen; I.Julie Kristiansen 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
B.Henning Østenstad; C. Adolphsen; E. Naur; H.S. Aasen 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
H.K. Stuen; A. Landheim; J. Rugkåsa; R. Wynn 2018 How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
E.Margrete N. Karagøz 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
P.B. Pedersen; W.D. Eide 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
A. Syse 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
R. Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
L.Pernille B. Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
N.Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
I. Joa; K. Hustoft; L.G. Anda; K. Brønnick; O. Nielssen; J.O. Johannessen; J.H. Langeveld 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; R. Wynn 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no