TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
T.L. Husum 2019 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
R. Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
T.L. Husum; M.H. Hem; R. Pedersen 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.Breines Simonsen; J.Šaltytė Benth; B. Lau; H. Riley; M. Løvsletteng; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; G. Høyer 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
R. Pedersen; P. Nortvedt; E. Ribe; D. Keeping 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
A.R. Pasareanu; J.K. Vederhus; A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
K. Hustoft; T.K. Larsen; K. Brønnick; I. Joa; J.O. Johannessen; T. Ruud 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
T.Egil Viblemo; A. Syse; F. Ellingsen; L.Oscar Olsen; S. -Bragdø-Ellenes 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
M. Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
T. Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
I. Joa; K. Hustoft; L.G. Anda; K. Brønnick; O. Nielssen; J.O. Johannessen; J.H. Langeveld 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; R. Wynn 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
M.K. Brun; T.L. Husum; R. Pedersen 2017 Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang
B. Molewijk; A. Kok; T. Husum; R. Pedersen; O. Aasland 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
S. Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
K. Røtvold; R. Wynn 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
H. Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
D. Bjørgen; R. Norvoll; T.L. Husum 2016 Hvordan forebygge tvang?
I.S. Engerdahl; A. Moljewijk; R. Pedersen 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
M.H. Hem; E. Gjerberg; T.L. Husum; R. Pedersen 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
A. Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
R. Førde; R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
I. Syse; R. Førde; R. Pedersen 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
E. Ness; O. Steen; J.G. Reichelt; F.A. Walby 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
F. Weidema; H. Dartel; B. Molewijk 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
H. Clausen; T. Ruud; S. Odden; J.Š. Benth; K.Sverdvik Heiervang; H.Kilen Stuen; H. Killaspy; R.E. Drake; A. Landheim 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
G. Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
B. Bø; Ø.H. Ottesen; R. Gjestad; H.A. Jørgensen; R.A. Kroken; E.M. Løberg; E. Johnsen 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
G. Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
N.L.D. Fuglseth; R. Gjestad; L.Solrunn Mellesdal; S. Hunskaar; K.Joachim Ødegaard; I.Hjulstad Johansen 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
K. Drivenes; S. Bergan; O. Sæther 2016 Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care
B. Molewijk; I.S. Engerdahl; R. Pedersen 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
B. Stensrud; G. Hoyer; G. Beston; A. Granerud; A.S. Landheim 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no