TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
I. Syse; R. Førde; R. Pedersen 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
E. Ness; O. Steen; J.G. Reichelt; F.A. Walby 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
F. Weidema; H. Dartel; B. Molewijk 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
H. Clausen; T. Ruud; S. Odden; J.Š. Benth; K.Sverdvik Heiervang; H.Kilen Stuen; H. Killaspy; R.E. Drake; A. Landheim 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
G. Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
B. Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
K.T. Dahm; J. Odgaard-Jensen; T.L. Husum; K.A. Leiknes 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
B. Stensrud; G. Hoyer; A. Granerud; A.S. Landheim 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
M.F. Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
H.K. Stuen; J. Rugkåsa; A. Landheim; R. Wynn 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
B. Molewijk; M.H. Hem; R. Pedersen 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
K. Røtvold; R. Wynn 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
R. Wynn; K. Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
B. Stensrud; G. Høyer; A. Granerud; A. Landheim 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
R. Wynn 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
E. Valenti; C. Banks; A. Calcedo-Barba; C. Bensimon; K.M. Hoffmann; V. Pelto-Piri; T. Jurin; O. Mendoza; A. Mundt; J. Rugkåsa; J. Tubini; S. Priebe 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
S. Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
T.Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
R. Norvoll; T. Ruud; T. Hynnekleiv 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
M.H. Hem; R. Pedersen; R. Norvoll; B. Molewijk 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
K.O. Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
S.O. Ose; I. Pettersen 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
G.F. Lorem; M.H. Hem; B. Molewijk 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
K. Rotvold; R. Wynn 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
E. Feiring; K.Nordal Ugstad 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
D. Bjørgen; A. Storvold; R. Norvoll; T.L. Husum 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
L. Myklebust; K. Sorgaard; R. Wynn 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
H. Stokmo; O. Ness; M. Bor; M. Sommer 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
T.L. Husum; R. Norvoll 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
K. Tøgersen; E. Bjerke; K. Gjelstad; T. Ruud 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
K. Sebergsen; A. Norberg; T. A.-G. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
H. Riley; G. Høyer; G.F. Lorem 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
A.G. Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no