TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
I.S. Engerdahl; A. Moljewijk; R. Pedersen 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
M.H. Hem; E. Gjerberg; T.L. Husum; R. Pedersen 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
A. Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
R. Førde; R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
M.H. Hem; R. Pedersen; R. Norvoll; B. Molewijk 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
K.O. Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
B. Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
B. Stensrud; G. Hoyer; A. Granerud; A.S. Landheim 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
K.T. Dahm; J. Odgaard-Jensen; T.L. Husum; K.A. Leiknes 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
H.K. Stuen; J. Rugkåsa; A. Landheim; R. Wynn 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
M.F. Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
B. Molewijk; M.H. Hem; R. Pedersen 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
K. Røtvold; R. Wynn 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
R. Wynn; K. Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
B. Stensrud; G. Høyer; A. Granerud; A. Landheim 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
R. Wynn 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
E. Valenti; C. Banks; A. Calcedo-Barba; C. Bensimon; K.M. Hoffmann; V. Pelto-Piri; T. Jurin; O. Mendoza; A. Mundt; J. Rugkåsa; J. Tubini; S. Priebe 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
S. Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
T.Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
R. Norvoll; T. Ruud; T. Hynnekleiv 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
M.H. Hem; B. Molewijk; R. Pedersen 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
A. Furre; L. Sandvik; S. Heyerdahl; S. Friis; M. Knutzen; K. Hanssen-Bauer 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
T.L. Husum; R. Norvoll 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
R. Kogstad; T.J. Ekeland; J.K. Hummelvoll 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
H. Riley; G. Høyer; G.F. Lorem 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
R. Diseth; P. Høglend 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
M. Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
K. Rotvold; R. Wynn 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
E. Feiring; K.Nordal Ugstad 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
L. Myklebust; K. Sorgaard; R. Wynn 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
G.F. Lorem; M. Steffensen; J. Frafjord; C.E.A. wang 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no