TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
A. Furre; L. Sandvik; S. Heyerdahl; S. Friis; M. Knutzen; K. Hanssen-Bauer 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
R. Kogstad; T.J. Ekeland; J.K. Hummelvoll 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
R. Diseth; P. Høglend 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
M. Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
G.F. Lorem; M. Steffensen; J. Frafjord; C.E.A. wang 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
K. Rotvold; R. Wynn 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
E. Feiring; K.Nordal Ugstad 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
L. Myklebust; K. Sorgaard; R. Wynn 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
S.O. Ose; I. Pettersen 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
G.F. Lorem; M.H. Hem; B. Molewijk 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
H. Stokmo; O. Ness; M. Bor; M. Sommer 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
K. Tøgersen; E. Bjerke; K. Gjelstad; T. Ruud 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
D. Bjørgen; A. Storvold; R. Norvoll; T.L. Husum 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
K. Sebergsen; A. Norberg; T. A.-G. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
A.G. Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
T.L. Husum; R. Norvoll 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
M.H. Hem; B. Molewijk; R. Pedersen 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
H. Riley; G. Høyer; G.F. Lorem 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
K. Hustoft; T.K. Larsen; B. Auestad; I. Joa; J.O. Johanessen; T. Ruud 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
A. Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
O. Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
I.B. Larsen; T.B. Terkelsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
T. Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
C. Øye; R. Norvoll 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
M. Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
G.H. Kristiansen; S.H. Rydheim; E.M.T. (red.) 2013 Drøm i våken tilstand
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
K.W. Sørgaard; G. Rezvy; A. Bugdanov; T. Sørlie; T. Bratlid 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no