Authors Year of Publication Tittel
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
B. Bø; Ø.H. Ottesen; R. Gjestad; H.A. Jørgensen; R.A. Kroken; E.M. Løberg; E. Johnsen 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
G. Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
N.L.D. Fuglseth; R. Gjestad; L.Solrunn Mellesdal; S. Hunskaar; K.Joachim Ødegaard; I.Hjulstad Johansen 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
K. Drivenes; S. Bergan; O. Sæther 2016 Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care
M. Løvsletten; E. Haug; A. Granerud; K. Nordby 2016 Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services
B. Molewijk; I.S. Engerdahl; R. Pedersen 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
B. Stensrud; G. Hoyer; G. Beston; A. Granerud; A.S. Landheim 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
A. Opsal; Ø. Kristensen; J.K. Vederhus; T. Clausen 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
K. Røtvold; R. Wynn 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
R. Norvoll; R. Pedersen 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
A.R. Pasareanu; J.K. Vederhus; A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2016 Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients
M. Veland; A. Jacob 2016 Bruker mindre tvang
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
H. Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
D. Bjørgen; R. Norvoll; T.L. Husum 2016 Hvordan forebygge tvang?
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
I.S. Engerdahl; A. Moljewijk; R. Pedersen 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
M.H. Hem; E. Gjerberg; T.L. Husum; R. Pedersen 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
A. Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
R. Førde; R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
M.H. Hem; R. Pedersen; R. Norvoll; B. Molewijk 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
K.O. Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
B. Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
B. Stensrud; G. Hoyer; A. Granerud; A.S. Landheim 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
K.T. Dahm; J. Odgaard-Jensen; T.L. Husum; K.A. Leiknes 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
H.K. Stuen; J. Rugkåsa; A. Landheim; R. Wynn 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
M.F. Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
P.D. Pedersen; V. Hellevik; H. Skui 2015 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
B. Molewijk; M.H. Hem; R. Pedersen 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
K. Røtvold; R. Wynn 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
R. Wynn; K. Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
A.R. Pasereanu; A. Opsal; J.K. Vederhus; Ø. Kristensen; T. Clausen 2015 Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment
B. Stensrud; G. Høyer; A. Granerud; A. Landheim 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
R. Wynn 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
E. Valenti; C. Banks; A. Calcedo-Barba; C. Bensimon; K.M. Hoffmann; V. Pelto-Piri; T. Jurin; O. Mendoza; A. Mundt; J. Rugkåsa; J. Tubini; S. Priebe 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
S. Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
T.Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
R. Norvoll; T. Ruud; T. Hynnekleiv 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no