TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Å.L. Mattson; P.E. Binder 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; K. Røtvold; R. Wynn 2012 Factors of importance to involuntary admission
S.H. Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
J. Norum; F.E. Bjerke; I. Nybrodahl; A. Olsen 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
K. Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
O. Nyttingnes; T.L. Husum 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Ruud; T.K. Larsen; R.W. Grawe; T. Clausen 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
H.J. Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
R.R. Diseth; P.A. Høglend 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
V.Cabral Iversen; J.E. Berg; R. Småvik; A.Einar Vaaler 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
M. Knutzen; N.H. Mjosund; G. Eidhammer; S. Lorentzen; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
R.R. Diseth; K.P. Bøgwald; P.A. Høglend 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
T. Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
R. Wynn; A.M. Kvalvik; T. Hynnekleiv 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
S. Bjørkly; M. Knutzen; A. Furre; L. Sandvik 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
G. Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
R.E. Kogstad; T.J. Ekeland; J.Kaare Hummelvoll 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
T.L. Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
L.K.B. Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
R. Norvoll; T.L. Husum 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
A.J.W. Andersen; T.L. Husum 2010 Tvang og tilgjengelighet
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
S.O. Anda 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
T.L. Husum; J.H. Bjørngaard; A. Finset; T. Ruud 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
T.L. Husum; J.H. Bjørngaard; A. Finset; T. Ruud 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
H. Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
T.B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
I.K. Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
S. Opjordsmoen; S. Friis; I. Melle; U. Haahr; J.O. Johannessen; T.K. Larsen; J.Ivar Røssberg; B.Rishovd Rund; E. Simonsen; P. Vaglum; T.H. McGlashan 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
M.F. Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
M. Knutzen; m.fl. 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
A. Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
H. Kaasa; A. Repål 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
L.M. Øye 2010 Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet
J. Hånes; E. Nevjen 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
J.Olav Roaldset; S. Bjørkly 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
E.E. Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
H. Aasen 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no