TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
S.H. Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
K.E. Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
I.Hjulstad Johansen; L.Solrunn Mellesdal; H.A. Jørgensen; S. Hunskaar 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
G.H. Gabrielsen 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
I.Hjulstad Johansen; T. Morken; S. Hunskaar 2012 How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
G. Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
R.E. Kogstad; T.J. Ekeland; J.Kaare Hummelvoll 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
T.L. Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
L.K.B. Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Ruud; T.K. Larsen; R.W. Grawe; T. Clausen 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
R. Norvoll; T.L. Husum 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
K. Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
O. Nyttingnes; T.L. Husum 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
V.Cabral Iversen; J.E. Berg; R. Småvik; A.Einar Vaaler 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
H.J. Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
R.R. Diseth; P.A. Høglend 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
M. Knutzen; N.H. Mjosund; G. Eidhammer; S. Lorentzen; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
R.R. Diseth; K.P. Bøgwald; P.A. Høglend 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
T. Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
R. Wynn; A.M. Kvalvik; T. Hynnekleiv 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
S. Bjørkly; M. Knutzen; A. Furre; L. Sandvik 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
H. Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
T.B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
S. Opjordsmoen; S. Friis; I. Melle; U. Haahr; J.O. Johannessen; T.K. Larsen; J.Ivar Røssberg; B.Rishovd Rund; E. Simonsen; P. Vaglum; T.H. McGlashan 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
I.K. Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
M.F. Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
M. Knutzen; m.fl. 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
A. Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
J. Hånes; E. Nevjen 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
H. Kaasa; A. Repål 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
J.Olav Roaldset; S. Bjørkly 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
L.M. Øye 2010 Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
A.J.W. Andersen; T.L. Husum 2010 Tvang og tilgjengelighet
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
T.L. Husum; J.H. Bjørngaard; A. Finset; T. Ruud 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
S.O. Anda 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
T.L. Husum; J.H. Bjørngaard; A. Finset; T. Ruud 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
U.E. Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
T.L. Husum; H. Hjort 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no