TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
K.W. Sørgaard; G. Rezvy; A. Bugdanov; T. Sørlie; T. Bratlid 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
T. Nissen; P. Rørvik; L. Haugslett; R. Wynn 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
R.R. Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
S.H. Rydheim 2013 Viktige stemmer
S.H. Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
G.H. Gabrielsen 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
I.Hjulstad Johansen; T. Morken; S. Hunskaar 2012 How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
H. Støvind 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
E.W. Haugom 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Å.L. Mattson; P.E. Binder 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
K.T. Dahm; K.A. Leiknes; T.L. Husum; I. Kirkehei; B. Hoffmann; H.T. Myrhaug; K.G. Brurberg; T.K. Dalsbø; L.M. Reinar 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
M.Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
M. Ellingsdalen; L. Skree 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
M.L. Tande 2012 Tvang som ressurs?
B. Jesper; H. Aggernæs 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011
A.T. Andersen; M. Dramsdahl; E.A. Haugen; J. Johannessen; U. Loftesnes; G. Olsen; I. Bua; M.B. Fosse 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
A. Thorvik 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; K. Røtvold; R. Wynn 2012 Factors of importance to involuntary admission
S.H. Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
J. Norum; F.E. Bjerke; I. Nybrodahl; A. Olsen 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
K.E. Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
J. Norum; A. Olsen; I. Nybrodahl; K.W. Sørgaard 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
I.Hjulstad Johansen; L.Solrunn Mellesdal; H.A. Jørgensen; S. Hunskaar 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
S. Olaisen; A.M. Østmo 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
M. Knutzen; N.H. Mjosund; G. Eidhammer; S. Lorentzen; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
R.R. Diseth; K.P. Bøgwald; P.A. Høglend 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
T. Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
R. Wynn; A.M. Kvalvik; T. Hynnekleiv 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
R.E. Kogstad; T.J. Ekeland; J.Kaare Hummelvoll 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
S. Bjørkly; M. Knutzen; A. Furre; L. Sandvik 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
G. Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Ruud; T.K. Larsen; R.W. Grawe; T. Clausen 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
T.L. Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
V.Cabral Iversen; J.E. Berg; R. Småvik; A.Einar Vaaler 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no