TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
T.L. Husum; H. Hjort 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
K.I. Iversen; G. Høyer; H.C. Sexton 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?
A.R. Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
R.A. Kroken; E. Johnsen; T. Ruud; T. Wentzel-Larsen; H.A. Jørgensen 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
R.E. Kogstad 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
E.E. Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
H. Aasen 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
R. Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
A. Skorpen; C. Øyen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
J.F. Bernt 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
M. Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
R. Bremnes; H. Jensberg 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
G. Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
N. Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; J. Wallin; J.O. Roaldset; A.A. Dahl 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
R. Bremnes; T. Hatling; J.H. Bjørngaard 2008 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007: hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller i bruk av tvangsmidler?
K.J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
J. Dullum 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
G. Morken; J.H. Widen; R.W. Grawe 2008 Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
G. Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
T.L. Husum; A. Finset; T. Ruud 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
G. Høyer 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
K.I. Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
R. Norvoll; T. Hatling; K. G.Hem 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
S. Heskestad; M. Tytlandsvik 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
K.L. Pedersen 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
R. Norvoll 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
R. Bremnes; T. Hatling; J.H. Bjørngaard 2008 Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport
L. Johnsen; H. Øysæd; K. Børnes; T.J. Moe; J. Haavik 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
A.M.B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
R. Wynn; L.H. Myklebust; T. Bratlid 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
M. Knutzen; L. Sandvik; E. Hauff; S. Opjordsmoen; S. Friis 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
R. Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
O. Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
G.S. Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
K.W. Sørgaard 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
T. Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
N.C. Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
N. Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
R. Wynn 2007 Psychiatric inpatients' experiences with restraint
J.H. Bjørngaard; T. Ruud; A. Garratt; T. Hatling 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
B. Hofmann 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
M.F. Svindseth; A.A. Dahl; T. Hatling 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
R. Wynn; L.H. Myklebust; T. Bratlid 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists
K. Horn; E.W. Martinsen 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
K.I. Iversen; G. Høyer; H.C. Sexton 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
S. Blesvik; R. Diseth; T.L. Husum; R. Kogstad; H.J. Orefellen; G.H. Thune 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
L. Kjellin; G. Høyer; M. Engberg; R. Kaltiala-Heino; M. Sigurjónsdóttir 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no