TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 336 resultater:
2019
R. Larsen, «Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». VID vitenskapelige høgskole, Oslo, 2019.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., og Norvoll, R., «Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care», Nursing Ethics, bd. 2019, nr. Sep 9:969733019871681, 2019.
B. Marius G. Molnes, «''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)». NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi, Trondheim, 2019.
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978», History of Psychiatry, bd. 30, nr. 4, 2019.
T. Ruud, Rognaldsen, M., Haugom, E. Woldsengen, og Hynnekleiv, T., «Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», Akuttnettverket.no, 2019.
M. Prytz og Harkestad, K., «"It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment», Ann Gen Psychiatry, nr. 18:9, 2019.
A. Vattekar Sandvoll, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2019.
E. Andrea Kvi Hustad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Aas, R. W., og Sagvaag, H., «Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 19, nr. 235, 2019.
I. Cecilie Ho Sem og Hansen, O. Vestby, «Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3». Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.
2018
E. Margrete N. Karagøz, «Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer». Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Oslo, 2018.
T. L. Husum, Hem, M. H., og Pedersen, R., «En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester», 2018.
K. Kise Haugland og Røstbakken, T., «God fagutøvelse hindrer ikke overgrep», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 8, 2018.
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.
N. Christine Simensen, «Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet». Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet, Bergen, 2018.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
R. Wynn, «Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review», International journal of mental health systems, bd. 12, 2018.
O. Nyttingnes, «Patients' experience of Coercion in Mental Health Care», 2018.
T. L. Husum, «"A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care», International Journal of Law and Psychiatry, 2018.
A. C. Pawlica, «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden», 2018.
E. J. Svendsen, « Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study», Universitetet i Oslo, 2018.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no