TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 17 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er D  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
A. Skorpen og Øyen, C., «Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser», Universitetet i Bergen (Open Access), 2009.
B. Molewijk, Hem, M. H., og Pedersen, R., «Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care», BMC Medical Ethics, bd. 16, nr. 4, 2015.
R. Norvoll, «Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.», SINTEF Helse, 2008.
R. Norvoll, Hatling, T., og G.Hem, K., «Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)», SINTEF Helse, 2008.
R. Norvoll, «Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter», Universitetet i oslo, 2007.
A. Syse, «Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien», Nordic Journal of Human Rights, 2006.
B. Hofmann, «Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse», Etikk i praksis, 2007.
V. Iversen og Morken, G., «Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 58, 2004.
L. Kjellin, Høyer, G., Engberg, M., Kaltiala-Heino, R., og Sigurjónsdóttir, M., «Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, bd. 41, 2006.
M. Rø, «Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave, 2012.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., og Norvoll, R., «Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care», Nursing Ethics, bd. 2019, nr. Sep 9:969733019871681, 2019.
N. Sørensen, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2007.
H. H. Steenfeldt-Foss, «Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
K. Drivenes, Bergan, S., og Sæther, O., «Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care», European Journal for Person centered healthcare, bd. 38, 2016.
G. H. Kristiansen, Rydheim, S. H., og (red.), E. M. T., «Drøm i våken tilstand», Abstrakt forlag, 2013.
B. Marius G. Molnes, «''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)». NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi, Trondheim, 2019.
S. O. Ose og Pettersen, I., «Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012», SINTEFSINTEF. SINTEF, 2014.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no