Eksporter 17 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is D  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
S. O. Ose og Pettersen, I., «Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012», SINTEFSINTEF. SINTEF, 2014.
B. Marius G. Molnes, «''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)». NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi, Trondheim, 2019.
G. H. Kristiansen, Rydheim, S. H., og (red.), E. M. T., «Drøm i våken tilstand», Abstrakt forlag, 2013.
K. Drivenes, Bergan, S., og Sæther, O., «Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care», European Journal for Person centered healthcare, bd. 38, 2016.
H. H. Steenfeldt-Foss, «Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
N. Sørensen, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2007.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., og Norvoll, R., «Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care», Nursing Ethics, bd. 2019, nr. Sep 9:969733019871681, 2019.
M. Rø, «Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave, 2012.
L. Kjellin, Høyer, G., Engberg, M., Kaltiala-Heino, R., og Sigurjónsdóttir, M., «Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, bd. 41, 2006.
V. Iversen og Morken, G., «Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 58, 2004.
B. Hofmann, «Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse», Etikk i praksis, 2007.
A. Syse, «Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien», Nordic Journal of Human Rights, 2006.
R. Norvoll, «Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter», Universitetet i oslo, 2007.
R. Norvoll, Hatling, T., og G.Hem, K., «Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)», SINTEF Helse, 2008.
R. Norvoll, «Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.», SINTEF Helse, 2008.
B. Molewijk, Hem, M. H., og Pedersen, R., «Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care», BMC Medical Ethics, bd. 16, nr. 4, 2015.
A. Skorpen og Øyen, C., «Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser», Universitetet i Bergen (Open Access), 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no