TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 5 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er L  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
G. Høyer og Dalgard, O. S., Lærebok i rettspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2002, s. 365 s. : ill.
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
P. Hartvig og Haaland, C. Fredrik, «Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?». Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 2014.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no