Eksporter 352 resultater:
2018
E. Margrete N. Karagøz, «Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer». Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Oslo, 2018.
T. L. Husum, Hem, M. H., og Pedersen, R., «En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester», 2018.
K. Kise Haugland og Røstbakken, T., «God fagutøvelse hindrer ikke overgrep», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 8, 2018.
H. K. Stuen, Landheim, A., Rugkåsa, J., og Wynn, R., «How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 12, nr. 51, 2018.
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.
N. Christine Simensen, «Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet». Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet, Bergen, 2018.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
R. Wynn, «Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review», International journal of mental health systems, bd. 12, 2018.
P. B. Pedersen og Eide, W. D., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016». Helsedirektoratet, 2018.
O. Nyttingnes, «Patients' experience of Coercion in Mental Health Care», 2018.
T. L. Husum, «"A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care», International Journal of Law and Psychiatry, 2018.
A. C. Pawlica, «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden», 2018.
H. K. Stuen, Landheim, A., Rugkåsa, J., og Wynn, R., «Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 290, nr. 1, 2018.
E. J. Svendsen, «Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study», Universitetet i Oslo, 2018.
B. Henning Østenstad, Adolphsen, C., Naur, E., og Aasen, H. S., Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2018, s. 302.
M. Rehman, «Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.». Universitetet i Sør-Norge, Kongsberg, 2018.
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.
O. Gjerløw Aasland, Husum, T. L., Førde, R., og Pedersen, R., «Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 9, 2018.
F. H. I. Folkehelseinstituttet, «Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern». 2018.
J. Rugkåsa, Nyttingnes, O., Simonsen, T. Breines, Benth, J. Šaltytė, Lau, B., Riley, H., Løvsletteng, M., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», 2018.
A. Furre, «Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway», Universitetet i Oslo, 2018.
E. Storli, «Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen». Universitet i Oslo, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no