Eksporter 349 resultater:
2005
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.
2002
T. Hatling, Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Norvoll, Reidun (red.), Samfunn og psykiske lidelser: samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon: Gyldendal Akademisk Forlag AS, 2002.
T. Hatling, Krogen, T., og Ulleberg, Pål, «Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations», Journal of Mental Health, 2002.
Ø. Larsen, «Kulturelt akseptabel tvang», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/583539.
G. Høyer og Dalgard, O. S., Lærebok i rettspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2002, s. 365 s. : ill.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no