Eksporter 349 resultater:
2008
N. Duenger, «Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?». Høgskolen i Gjøvik, 2008.
K. J. Lunde, «Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2008. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/1645244.
G. Høyer, «Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.», Journal of Mental Health, bd. 17, 2008.
G. Eidhammer, «Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005». Høgskolen i Buskerud, 2008.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., Wallin, J., Roaldset, J. O., og Dahl, A. A., «Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology», BMC Psychiatry, bd. 8, 2008.
G. Morken, Widen, J. H., og Grawe, R. W., «Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia», BMC Psychiatry, bd. 8, 2008.
K. L. Pedersen, «Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon», Sykepleien Forskning, bd. 3, 2008.
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
T. L. Husum, Finset, A., og Ruud, T., «The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.», International Journal of Law and Psychiatry, 2008.
R. Bremnes, Hatling, T., og Bjørngaard, J. H., «Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport», SINTEF Helse, 2008.
2009
U. E. Hammervold, «Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Stavanger (Open Access), 2009.
A. Skorpen og Øyen, C., «Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser», Universitetet i Bergen (Open Access), 2009.
«Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter». Norges forskningsråd, 2009.
M. Ellingsdalen, «Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 6, 2009.
H. Aasen, «Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 46, 2009.
R. Bremnes og Jensberg, H., «Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling», SINTEF Helsetjenesteforskning, 2009.
T. L. Husum og Hjort, H., «Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).», Tidsskrift for norsk psykologforening, 2009.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
R. E. Kogstad, «Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 32, 2009.
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 63, 2009.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.
R. A. Kroken, Johnsen, E., Ruud, T., Wentzel-Larsen, T., og Jørgensen, H. A., «Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study», BMC Psychiatry (Open Access), 2009.
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
E. E. Norby, «Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed», Juridiske fakultet., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: digitale utgivelser ved UIO., 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no