TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 336 resultater:
2013
O. Sæther, Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.), Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag, 2013.
G. F. Lorem, Frafjord, J. S., Steffensen, M., og wang, C. E. A., «Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs», Nursing Ethics, bd. 1, 2013.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., og Dahl, A. A., «Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology», BMC PsychiatryBMC Psychiatry, bd. 13, 2013.
T. Nissen, Rørvik, P., Haugslett, L., og Wynn, R., «Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient», Journal of Forensic Sciences, 2013.
«Politisk plattform for psykisk helse og rus». Norsk sykepleierforbund, 2013.
K. Hustoft, Larsen, T. K., Auestad, B., Joa, I., Johanessen, J. O., og Ruud, T., «Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 36, 2013.
C. Øye og Norvoll, R., Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.: Gyldendal Akademisk, 2013.
K. W. Sørgaard, Rezvy, G., Bugdanov, A., Sørlie, T., og Bratlid, T., «Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway», International Journal of Mental Health Systems, bd. 7, 2013.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
K. Ø. Stavenes, «Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4». Universitetet i Bergen, 2013.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
K. N. Ugstad, «Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study». Universitetet i Oslo, 2013.
S. H. Rydheim, «Viktige stemmer», Erfaringskompetanse.no, Nett, 2013.
2012
J. Norum, Bjerke, F. E., Nybrodahl, I., og Olsen, A., «Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study», Nordic Journal of Psychiatry, 2012.
I. Hjulstad Johansen, Mellesdal, L. Solrunn, Jørgensen, H. A., og Hunskaar, S., «Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study», Nordic Journal of Psychiatry, s. 40-48, 2012.
«Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)». Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.
H. Støvind, «Bedre tid med brukerstyrte innleggelser», Sykepleien, 2012. [Online]. Available: https://sykepleien.no/forskning/2012/11/bedre-tid-med-brukerstyrte-innleggelser.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011». 2012.
B. Jesper og Aggernæs, H., «Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 66, 2012.
J. Norum, Olsen, A., Nybrodahl, I., og Sørgaard, K. W., «Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis», Nordic Journal of Psychiatry, 2012.
M. Rø, «Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave, 2012.
K. T. Dahm, Leiknes, K. A., Husum, T. L., Kirkehei, I., Hoffmann, B., Myrhaug, H. T., Brurberg, K. G., Dalsbø, T. K., og Reinar, L. M., «Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne», bd. nr 09-2012, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, 2012.
S. H. Rydheim, «Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv», Impuls, Oslo, 2012.
E. W. Haugom, «En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern», Høgskolen i Hedmark, studentoppgave, 2012.
S. Olaisen og Østmo, A. M., «Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien». Universitetet i tromsø, 2012.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no