TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 311 resultater:
2010
J. Olav Roaldset og Bjørkly, S., «Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit», Psychiatry Research, 2010.
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
H. Koleib, «Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien». Universitetet i Stavanger, 2010.
T. L. Husum, Bjørngaard, J. H., Finset, A., og Ruud, T., «Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010.
M. F. Svindseth, «A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units», Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2010.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., og Dahl, A. A., «A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 64, 2010.
L. - M. Øye, «Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010.
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
M. Knutzen og m.fl., Tvangsmiddelbruk er ikke behandling. Hertervig Forlag: , 2010.
2009
U. E. Hammervold, «Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Stavanger (Open Access), 2009.
A. Skorpen og Øyen, C., «Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser», Universitetet i Bergen (Open Access), 2009.
«Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter». Norges forskningsråd, 2009.
M. Ellingsdalen, «Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 6, 2009.
H. Aasen, «Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 46, 2009.
R. Bremnes og Jensberg, H., «Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling», SINTEF Helsetjenesteforskning, 2009.
T. L. Husum og Hjort, H., «Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).», Tidsskrift for norsk psykologforening, 2009.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
R. E. Kogstad, «Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 32, 2009.
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 63, 2009.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.
R. A. Kroken, Johnsen, E., Ruud, T., Wentzel-Larsen, T., og Jørgensen, H. A., «Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study», BMC Psychiatry (Open Access), 2009.
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
E. E. Norby, «Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed», Juridiske fakultet., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: digitale utgivelser ved UIO., 2009.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no