Eksporter 349 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
T. S. Deraas, Hansen, V., Giæver, A., og Olstad, R., «Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 6, 2006.
T. Kjærvik, «Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.
V. D. Haugen, «Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2013.
J. Norum, Bjerke, F. E., Nybrodahl, I., og Olsen, A., «Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study», Nordic Journal of Psychiatry, 2012.
I. Hjulstad Johansen, Mellesdal, L. Solrunn, Jørgensen, H. A., og Hunskaar, S., «Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study», Nordic Journal of Psychiatry, s. 40-48, 2012.
D. Bjørgen, Storvold, A., Norvoll, R., og Husum, T. L., «Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
T. L. Husum og Norvoll, R., «Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
V. Thorvarsdottir, «Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
Å
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
B
«Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)». Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.
H. Støvind, «Bedre tid med brukerstyrte innleggelser», Sykepleien, 2012. [Online]. Available: https://sykepleien.no/forskning/2012/11/bedre-tid-med-brukerstyrte-innleggelser.
K. Sebergsen, Norberg, A., og A.-G., T., «Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital», Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, s. 1-10, 2014.
«Bekymringsfull tvangsbruk?», 2015. [Online]. Available: http://www.hertervigforlag.no/butikk/psykopp-nytt-2015-nr-1/ (magasinet koster penger).
E. Margrete N. Karagøz, «Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer». Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Oslo, 2018.
M. Grastveit Larsen, «Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste», Bacheloroppgave, Høgskolen Stord/Haugesund, 2014.
E. U. Jensen, «Bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, Oslo, 2006.
«Bruk av tvang i psykisk helsevern». Statens Helsetilsyn, 2006.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011». 2012.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009». 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no