TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Etikk, filosofi og juss om tvang

Forfattere År Tittel
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Kaasa, H.; Repål, A. 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kogstad, R.E. 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Midré, M. 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Molewijk, B.; Kok, A.; Husum, T.; Pedersen, R.; Aasland, O. 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Norby, E.E. 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
Nordberg, L.K.B. 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
Orefellen, H.J. 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Pedersen, R.; Nortvedt, P.; Ribe, E.; Keeping, D. 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Risa, H. 2005 Tvingende nødvendig?
Rosenqvist, R. 2009 Rettspsykiatri
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Storvik, M. 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Svindseth, M.F.; Dahl, A.A.; Hatling, T. 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Syse, I.; Førde, R.; Pedersen, R. 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Syse, A.; Nilstun, T. 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no