Forfattere År Tittel
Paasche, K.H. 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Pedersen, R.; Nortvedt, P.; Ribe, E.; Keeping, D. 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Risa, H. 2005 Tvingende nødvendig?
Rosenqvist, R. 2009 Rettspsykiatri
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Storvik, M. 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Storvik, M. 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Svindseth, M.F.; Dahl, A.A.; Hatling, T. 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Syse, A.; Nilstun, T. 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
Syse, A. 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
Syse, A. 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
Syse, I.; Førde, R.; Pedersen, R. 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Syse, A. 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess
Syse, A. 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Syse, A. 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
Sæther, O. 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
Tanberg, E. 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no