TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Henriette Aasen 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Mabroor Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Sjur O. Anda 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Kristin Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
Ann-Torunn Andersen 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
Anders Johan W. Andersen 2010 Tvang og tilgjengelighet
Håvard Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
Anne-Grete Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
John E. Berg 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
Jan Fridthjof Bernt 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Guro Martine Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
Dagfinn Bjørgen 2016 Hvordan forebygge tvang?
Dagfinn Bjørgen 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Stål Bjørkly 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Johan Håkon Bjørngaard 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
Johan Håkon Bjørngaard 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
Johan Håkon Bjørngaard 2001 Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?
Siri Blesvik 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Jørgen Brabrand 1997 Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
Jon Bremer 2003 Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri
Ragnild Bremnes 2008 Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport
Ragnild Bremnes 2008 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007: hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller i bruk av tvangsmidler?
Ragnild Bremnes 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Marthe Kirkesæther Brun 2017 Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang
Beate Bø 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
Elizabeth Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
Tore Buer Christensen 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Hanne Clausen 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
Kristin Thuve Dahm 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
Kristin Thuve Dahm 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
Trygve S Deraas 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
Rigmor Randi Diseth 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
Rigmor Diseth 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Rigmor Randi Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Rigmor Randi Diseth 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
Karin Drivenes 2016 Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care
Karin Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
Nina Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
Jane Dullum 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Stian Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
Gunni Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Gunnar Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
Bjørg Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte
Knut-Eldar Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
Øyvind Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
Mette Ellingsdalen 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Mette Ellingsdalen 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Ingvild Stokke Engerdahl 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Jannicke Adsen Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Anne Marte B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no