TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Jannicke Adsen Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Anne Marte B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
Eli Feiring 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
Folkehelseinstituttet, FHI 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
Siri Ødegaard Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
Svein Friis 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
Svein Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
Nikolai L. D. Fuglseth 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
Astrid Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
Astrid Furre 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
Ann Færden 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
Reidun Førde 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Guri Hestflått Gabrielsen 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
Wenke Iren Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
Kari Gjelstad 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
Maren Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
Grøneng, Øyvind 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
Jan H. R. Gundersen 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
Unn Elisabeth Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Unn E. Hammervold 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
Jogeir Hånes 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
Mona Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
Torun Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
Pål Hartvig 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
Hassan, Ayan Ahmed 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
Trond Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Trond Hatling 2004 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002
Trond Hatling 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
Trond Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Veronica Dahl Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
Kristian Kise Haugland 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Haugom, Espen Woldsengen 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
Marit Helene Hem 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Marit Helene Hem 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
Marit Helene Hem 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Kari Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
S. Heskestad 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
Geir Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
Bjørn Hofmann 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Jan Stensland Holte 2001 "Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.
Jan Stensland Holte 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Thor Egil Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no