TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvangsinnleggelse. Tvungen observasjon og innleggelse

Forfattere År Tittel
Fuglseth, N.L.D.; Gjestad, R.; Mellesdal, L.Solrunn; Hunskaar, S.; Ødegaard, K.Joachim; Johansen, I.Hjulstad 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
Gjelstad, K.; Løvdahl, H.; Ruud, T.; Friis, S. 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
Grini, M. 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
Grøneng, Ø. 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
Gundersen, J.H.R.; Rolstad, M. 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
Hånes, J.; Nevjen, E. 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
Hartvig, P.; Haaland, C.Fredrik 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
Hatling, T.; Krogen, T.; Ulleberg, Pål 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
Haugom, E.W. 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011
Henriksen, K. 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
Heskestad, S.; Tytlandsvik, M. 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
Hjemås, G. 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
Horn, K.; Martinsen, E.W. 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
Hustad, B. 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no