Authors Year of Publication Tittel
L.Håvard Bakke 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
E. Engerbakk 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
P.S.J. Jardim; T.C. Borge; K.T. Dahm; A.E. Müller; G. Hval 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; T.L. Husum 2021 Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time
O. Nyttingnes; J. Rugkåsa 2021 The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints
J. Dahlberg; S. Øverstad; V. Dahl; A. Coman 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
V.Kristine V. Dahl 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
I.Storm Røsaasen 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
K.K. Fjukstad 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
M. Olafsen 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
M. Løvsletten; T.L. Husum; E. Haug; A. Granerud 2020 Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
M. Skjerlie 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
U.E. Hammervold; R. Norvoll; K. Vevatne; H. Saagvaag 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
M.E. Belsnes; H.U. Thodesen 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
K. Raknerud; T. Thevakumar 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
M.T.D.S. Øvregard; A.K. Lie 2020 Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag
I. Wormdahl; T.Lossius Husum; J. Rugkåsa; M.B. Rise 2020 Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions
M.Brekke Rabben 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
R.F. Tellefsen; M.K. Midtbø 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
E. Stellander 2020 Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
R. Førde; I.S. Hovland; A. Syse; O. Dunlop 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
M. Løvsletten; T.L. Husum; A. Granerud; E. Haug 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Ø. Holst 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
M.Ormseth Linvåg 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
R. Kiperberg 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
A.Wangberg Seberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
A. Syse 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
I.K. Iversen 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
I. Hauge 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
J. Vatne 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
K.Sunniva Bjøntegård; T. Berge; P. Ekern; K. Osnes; A.Helene Vedlog 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
M.A. Wiersdalen 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; R.W. Aas; H. Sagvaag 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
H.Christine Mantila; T. Johnson; O. Nyttingnes; J. Hammer 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
H.S. Ramstad 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
E.Marie Bleikelia; C.Hagen Haugen; N.Madelene B. Svingen; I. Ulvestad 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
A.Ahmed Hassan 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
K. Davidsen 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
R. Bremnes 2019 Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017
O. Hanssen 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
A.Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no