Authors Year of Publication Tittel
G. Høyer; O. Nyttingnes; J. Rugkåsa; E. Sharashova; T.Breines Simonsen; A. Høye; H. Riley 2022 Impact of introducing capacity-based mental health legislation on the use of community treatment orders in Norway: case registry study
N.C. Wergeland; Å. Fause; A.Karine Weber; A.Beatrix Os Fause; H. Riley 2022 Increased autonomy with capacity‑based mental health legislation in Norway: a qualitative study of patient experiences of having come off a community treatment order
N. Kunøe; H.Martin Nussle; A.M. Indregard 2022 Protocol for the Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a pragmatic randomised controlled trial to compare safety and coercion between open-door policy and usual-care services in acute psychiatric inpatients
T.L. Jansen; L.Johan Danbolt; I. Hanssen; M.H. Hem 2022 How may cultural and political ideals cause moral distress in acute psychiatry? A qualitative study
E.W. Haugom; B. Stensrud; G. Beston; T. Ruud; A.S. Landheim 2022 Experiences of shared decision making among patients with psychotic disorders in Norway: a qualitative study
I. Wormdahl; T. Hatling; T.L. Husum; S. Kjus; J. Rugkåsa; D. Brodersen; S.Dahl Christensen; P.Sundt Nyborg; T.Borch Skolseng; E.Irene Ødegård; A.Margrethe Andersen; E. Gundersen; M.B. Rise 2022 The ReCoN intervention: a co-created comprehensive intervention for primary mental health care aiming to prevent involuntary admissions
O.Martine Leirvik 2021 En undersøkelse av hvordan psykiatriske pasienter ønsker å bli ivaretatt gjennom bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern En litteraturstudie basert på pasienters egne erfaringer, hentet fra nyere forskning
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; T.L. Husum 2021 Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time
O. Nyttingnes; J. Rugkåsa 2021 The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints
S. Rørtveit 2021 Nødrett i psykisk helsevern
J. Dahlberg; S. Øverstad; V. Dahl; A. Coman 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
R. Hernes 2021 En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri
U.E. Hammervold; R. Norvoll; H. Sagvaag 2021 Post-incident reviews after restraints—Potential and pitfalls. Patients’ experiences and considerations
V.Kristine V. Dahl 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
I.Storm Røsaasen 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
A. Lauveng; A. Skuterud 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
K. Leistad 2021 Rettslig grunnlag for frihetsberøvelse ved «ikke-etableringer» i psykisk helsevern
T. Ruud; E.Woldsengen Haugom; H.Alan Pincus; T. Hynnekleiv 2021 Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist
T.Benedicte Leinan; K.Iren Wickstrøm; D. Bjørgen; G. Småvik 2021 Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"
T.Lill Hovelsen 2021 Tvang i psykisk helsevern
A. Lillelien; J. Strand; I.Hilde Vik; T.Wallin Haugen; J. Hammer 2021 Basal eksponeringsterapi hjelper pasienter med alvorlige psykiske lidelser
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; S.Helene Hø Kjus; T.L. Husum 2021 Service Characteristics and Geographical Variation in Compulsory Hospitalisation: An exploratory random effects within-between analysis of Norwegian municipalities 2015-2018
H.Ø. Gundersen; M. Litschi 2021 Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave
L.Håvard Bakke 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
K. Øyangen 2021 Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern
E. Engerbakk 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
G. Miranda; M.Gabrielle Lind 2021 Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern
P.S.J. Jardim; T.C. Borge; K.T. Dahm; A.E. Müller; G. Hval 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
Å. Sørflaten 2021 Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern
O.Trygve Polden 2021 Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?
R.F. Tellefsen; M.K. Midtbø 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
R. Førde; I.S. Hovland; A. Syse; O. Dunlop 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
E. Stellander 2020 Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
M. Løvsletten; T.L. Husum; A. Granerud; E. Haug 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
S. Eikenes; I.Onsrud Mjøen 2020 Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser
Ø. Holst 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
M.Ormseth Linvåg 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
R. Kiperberg 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
A.Wangberg Seberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
L.Gunhild Aase 2020 Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern
A. Syse 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
I.K. Iversen 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
I. Hauge 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
J. Vatne 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
A.Mia Sve 2020 Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017
K.Sunniva Bjøntegård; T. Berge; P. Ekern; K. Osnes; A.Helene Vedlog 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
M.A. Wiersdalen 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no