Authors Year of Publication Tittel
G. Høyer; O. Nyttingnes; J. Rugkåsa; E. Sharashova; T.Breines Simonsen; A. Høye; H. Riley 2022 Impact of introducing capacity-based mental health legislation on the use of community treatment orders in Norway: case registry study
A. Lillelien; J. Strand; I.Hilde Vik; T.Wallin Haugen; J. Hammer 2021 Basal eksponeringsterapi hjelper pasienter med alvorlige psykiske lidelser
T.Lill Hovelsen 2021 Tvang i psykisk helsevern
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; S.Helene Hø Kjus; T.L. Husum 2021 Service Characteristics and Geographical Variation in Compulsory Hospitalisation: An exploratory random effects within-between analysis of Norwegian municipalities 2015-2018
H.Ø. Gundersen; M. Litschi 2021 Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave
L.Håvard Bakke 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
K. Øyangen 2021 Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern
E. Engerbakk 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
G. Miranda; M.Gabrielle Lind 2021 Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern
P.S.J. Jardim; T.C. Borge; K.T. Dahm; A.E. Müller; G. Hval 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
Å. Sørflaten 2021 Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern
O.Trygve Polden 2021 Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?
O.Martine Leirvik 2021 En undersøkelse av hvordan psykiatriske pasienter ønsker å bli ivaretatt gjennom bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern En litteraturstudie basert på pasienters egne erfaringer, hentet fra nyere forskning
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; T.L. Husum 2021 Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time
O. Nyttingnes; J. Rugkåsa 2021 The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints
S. Rørtveit 2021 Nødrett i psykisk helsevern
J. Dahlberg; S. Øverstad; V. Dahl; A. Coman 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
R. Hernes 2021 En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri
U.E. Hammervold; R. Norvoll; H. Sagvaag 2021 Post-incident reviews after restraints—Potential and pitfalls. Patients’ experiences and considerations
I.Storm Røsaasen 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
V.Kristine V. Dahl 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
A. Lauveng; A. Skuterud 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
K. Leistad 2021 Rettslig grunnlag for frihetsberøvelse ved «ikke-etableringer» i psykisk helsevern
T. Ruud; E.Woldsengen Haugom; H.Alan Pincus; T. Hynnekleiv 2021 Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist
T.Benedicte Leinan; K.Iren Wickstrøm; D. Bjørgen; G. Småvik 2021 Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"
M.A. Wiersdalen 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern
K.K. Fjukstad 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
M. Løvsletten; T.L. Husum; E. Haug; A. Granerud 2020 Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment
M. Olafsen 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; K. Vevatne; H. Saagvaag 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
M. Skjerlie 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
Å. Nordbotten 2020 Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF
M.E. Belsnes; H.U. Thodesen 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
K. Raknerud; T. Thevakumar 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
M.T.D.S. Øvregard; A.K. Lie 2020 Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag
M.Brekke Rabben 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
I. Wormdahl; T.Lossius Husum; J. Rugkåsa; M.B. Rise 2020 Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
R.F. Tellefsen; M.K. Midtbø 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
E. Stellander 2020 Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
R. Førde; I.S. Hovland; A. Syse; O. Dunlop 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
M. Løvsletten; T.L. Husum; A. Granerud; E. Haug 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
S. Eikenes; I.Onsrud Mjøen 2020 Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser
Ø. Holst 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
M.Ormseth Linvåg 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no