Authors Year of Publication Tittel
G. Høyer; O. Nyttingnes; J. Rugkåsa; E. Sharashova; T.Breines Simonsen; A. Høye; H. Riley 2022 Impact of introducing capacity-based mental health legislation on the use of community treatment orders in Norway: case registry study
N.C. Wergeland; Å. Fause; A.Karine Weber; A.Beatrix Os Fause; H. Riley 2022 Increased autonomy with capacity‑based mental health legislation in Norway: a qualitative study of patient experiences of having come off a community treatment order
N. Kunøe; H.Martin Nussle; A.M. Indregard 2022 Protocol for the Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a pragmatic randomised controlled trial to compare safety and coercion between open-door policy and usual-care services in acute psychiatric inpatients
T.L. Jansen; L.Johan Danbolt; I. Hanssen; M.H. Hem 2022 How may cultural and political ideals cause moral distress in acute psychiatry? A qualitative study
E.W. Haugom; B. Stensrud; G. Beston; T. Ruud; A.S. Landheim 2022 Experiences of shared decision making among patients with psychotic disorders in Norway: a qualitative study
I. Wormdahl; T. Hatling; T.L. Husum; S. Kjus; J. Rugkåsa; D. Brodersen; S.Dahl Christensen; P.Sundt Nyborg; T.Borch Skolseng; E.Irene Ødegård; A.Margrethe Andersen; E. Gundersen; M.B. Rise 2022 The ReCoN intervention: a co-created comprehensive intervention for primary mental health care aiming to prevent involuntary admissions
J. Dahlberg; S. Øverstad; V. Dahl; A. Coman 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
R. Hernes 2021 En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri
U.E. Hammervold; R. Norvoll; H. Sagvaag 2021 Post-incident reviews after restraints—Potential and pitfalls. Patients’ experiences and considerations
V.Kristine V. Dahl 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
I.Storm Røsaasen 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
A. Lauveng; A. Skuterud 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
K. Leistad 2021 Rettslig grunnlag for frihetsberøvelse ved «ikke-etableringer» i psykisk helsevern
T. Ruud; E.Woldsengen Haugom; H.Alan Pincus; T. Hynnekleiv 2021 Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist
T.Benedicte Leinan; K.Iren Wickstrøm; D. Bjørgen; G. Småvik 2021 Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"
T.Lill Hovelsen 2021 Tvang i psykisk helsevern
A. Lillelien; J. Strand; I.Hilde Vik; T.Wallin Haugen; J. Hammer 2021 Basal eksponeringsterapi hjelper pasienter med alvorlige psykiske lidelser
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; S.Helene Hø Kjus; T.L. Husum 2021 Service Characteristics and Geographical Variation in Compulsory Hospitalisation: An exploratory random effects within-between analysis of Norwegian municipalities 2015-2018
H.Ø. Gundersen; M. Litschi 2021 Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave
L.Håvard Bakke 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
K. Øyangen 2021 Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern
E. Engerbakk 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
G. Miranda; M.Gabrielle Lind 2021 Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern
P.S.J. Jardim; T.C. Borge; K.T. Dahm; A.E. Müller; G. Hval 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
Å. Sørflaten 2021 Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern
O.Trygve Polden 2021 Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?
O.Martine Leirvik 2021 En undersøkelse av hvordan psykiatriske pasienter ønsker å bli ivaretatt gjennom bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern En litteraturstudie basert på pasienters egne erfaringer, hentet fra nyere forskning
T. Hofstad; J. Rugkåsa; S.O. Ose; O. Nyttingnes; T.L. Husum 2021 Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time
O. Nyttingnes; J. Rugkåsa 2021 The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints
S. Rørtveit 2021 Nødrett i psykisk helsevern
Ø. Holst 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
M.Ormseth Linvåg 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
R. Kiperberg 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
L.Gunhild Aase 2020 Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern
A. Syse 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
A.Wangberg Seberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
I.K. Iversen 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
I. Hauge 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
J. Vatne 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
K.Sunniva Bjøntegård; T. Berge; P. Ekern; K. Osnes; A.Helene Vedlog 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
A.Mia Sve 2020 Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017
M.A. Wiersdalen 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern
K.K. Fjukstad 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
M. Olafsen 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
M. Løvsletten; T.L. Husum; E. Haug; A. Granerud 2020 Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
M. Skjerlie 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
U.E. Hammervold; R. Norvoll; K. Vevatne; H. Saagvaag 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no