Authors Year of Publication Tittel
B. Guddal; K.Espegren Gustad; H. Sikveland; J. Stabursvik; M.Dahl Årvik 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
R. Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
T. Ruud; M. Rognaldsen; E.Woldsengen Haugom; T. Hynnekleiv 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
T.E. Johansen; K.H. Helliesen 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
A. Syse 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
I.Cecilie Ho Sem; O.Vestby Hansen 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Norvoll 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
E.Andrea Kvistad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
H.K. Stuen 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2019 Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
M. Prytz; K. Harkestad 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
A. Syse 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess
B.Marius G. Molnes 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
C.Ingeborg Tingulstad 2019 Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter
H. Riley; E. Sharashova; J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; M. Løvsletten; B. Lau; G. Høyer 2019 Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; R.W. Aas; H. Sagvaag 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
H.Christine Mantila; T. Johnson; O. Nyttingnes; J. Hammer 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
H.S. Ramstad 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
R. Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
E.Kirkeby Brastad 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
T. Berge; K.Sunniva Bjøntegård; P. Ekern; M. Furan; N.Inge Landrø; G.J.Sølvbe Larsen; K. Osnes; I. Selvaag; A.Helene Vedlog 2018 Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
L.Pernille B. Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
N.Berit Beck 2018 Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern
N.Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
T.L. Husum; M.H. Hem; R. Pedersen 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
E.Dahl Grammeltvedt 2018 Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering
O.Gjerløw Aasland; T.L. Husum; R. Førde; R. Pedersen 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.Breines Simonsen; J.Šaltytė Benth; B. Lau; H. Riley; M. Løvsletteng; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; G. Høyer 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
K.Kise Haugland; T. Røstbakken 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
T.L. Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
M. Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
K.Voll Joakimsen; I.Julie Kristiansen 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
H.K. Stuen; A. Landheim; J. Rugkåsa; R. Wynn 2018 Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
B.Henning Østenstad; C. Adolphsen; E. Naur; H.S. Aasen 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
J. Jorem 2018 Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
E.Margrete N. Karagøz 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
H.K. Stuen; A. Landheim; J. Rugkåsa; R. Wynn 2018 How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study
H.Sofie Bonn Hamre 2018 Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
S. Souri 2018 Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser
P.B. Pedersen; W.D. Eide 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
A. Syse 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no