Authors Year of Publication Tittel
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
K. Rotvold; R. Wynn 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
E. Feiring; K.Nordal Ugstad 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
D. Bjørgen; A. Storvold; R. Norvoll; T.L. Husum 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
L. Myklebust; K. Sorgaard; R. Wynn 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
T.L. Husum; R. Norvoll 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
H. Stokmo; O. Ness; M. Bor; M. Sommer 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
K. Tøgersen; E. Bjerke; K. Gjelstad; T. Ruud 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
H. Riley; G. Høyer; G.F. Lorem 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
K. Sebergsen; A. Norberg; T. A.-G. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
A.G. Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
R. Diseth; P. Høglend 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
A. Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
V.D. Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
O. Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
J.O. Roaldset; P. Hartvig; S. Bjørkly 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
I.B. Larsen; T.B. Terkelsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
T. Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
C. Øye; R. Norvoll 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
M. Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
G.H. Kristiansen; S.H. Rydheim; E.M.T. (red.) 2013 Drøm i våken tilstand
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
E.Aase Grytten 2013 Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
N.Aakre Blaasvær 2013 Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
K.W. Sørgaard; G. Rezvy; A. Bugdanov; T. Sørlie; T. Bratlid 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
R.R. Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
S.H. Rydheim 2013 Viktige stemmer
T. Nissen; P. Rørvik; L. Haugslett; R. Wynn 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
K. Hustoft; T.K. Larsen; B. Auestad; I. Joa; J.O. Johanessen; T. Ruud 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
H. Støvind 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
E.W. Haugom 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
K.T. Dahm; K.A. Leiknes; T.L. Husum; I. Kirkehei; B. Hoffmann; H.T. Myrhaug; K.G. Brurberg; T.K. Dalsbø; L.M. Reinar 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
Å.L. Mattson; P.E. Binder 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
M. Ellingsdalen; L. Skree 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no