Authors Year of Publication Tittel
J. Hånes; E. Nevjen 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
J.Olav Roaldset; S. Bjørkly 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
M.F. Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
M. Knutzen; m.fl. 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
A. Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
H. Kaasa; A. Repål 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
L.M. Øye 2010 Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet
T. Drangsland 2010 Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
L.Kristin Brudal 2010 Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene
A.J.W. Andersen; T.L. Husum 2010 Tvang og tilgjengelighet
T.Jacob Teig Fagerheim 2010 Vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
T.L. Husum; J.H. Bjørngaard; A. Finset; T. Ruud 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
S.O. Anda 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
S. Opjordsmoen; S. Friis; I. Melle; U. Haahr; J.O. Johannessen; T.K. Larsen; J.Ivar Røssberg; B.Rishovd Rund; E. Simonsen; P. Vaglum; T.H. McGlashan 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
T.L. Husum; J.H. Bjørngaard; A. Finset; T. Ruud 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
U.E. Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
T.L. Husum; H. Hjort 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
K.I. Iversen; G. Høyer; H.C. Sexton 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?
A.R. Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
R.A. Kroken; E. Johnsen; T. Ruud; T. Wentzel-Larsen; H.A. Jørgensen 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
R.E. Kogstad 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
E.E. Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
H. Aasen 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
R. Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
A. Skorpen; C. Øyen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
J.F. Bernt 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
M. Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
R. Bremnes; H. Jensberg 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
G. Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
M. Grønli 2009 Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern
M. Ellingsdalen 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
G. Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
T.L. Husum; A. Finset; T. Ruud 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
G. Høyer 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
K.I. Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
I.Lise Pedersen 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
R. Norvoll; T. Hatling; K. G.Hem 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
S. Heskestad; M. Tytlandsvik 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
K.L. Pedersen 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
R. Norvoll 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
N. Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
R. Bremnes; T. Hatling; J.H. Bjørngaard 2008 Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport
G. Morken; J.H. Widen; R.W. Grawe 2008 Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
R. Bremnes; T. Hatling; J.H. Bjørngaard 2008 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007: hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller i bruk av tvangsmidler?
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; J. Wallin; J.O. Roaldset; A.A. Dahl 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
K.J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
J. Dullum 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
M. Gjesteby 2007 Tvungent psykisk helsevern i helseretten

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no