Authors Year of Publication Tittel
R. Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
O. Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
G.S. Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
K.W. Sørgaard 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
T. Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
N. Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
J.H. Bjørngaard; T. Ruud; A. Garratt; T. Hatling 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
N.C. Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
R. Wynn 2007 Psychiatric inpatients' experiences with restraint
B. Hofmann 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
M.F. Svindseth; A.A. Dahl; T. Hatling 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
R. Wynn; L.H. Myklebust; T. Bratlid 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists
K. Horn; E.W. Martinsen 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
R. Wynn; L.H. Myklebust; T. Bratlid 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
K.I. Iversen; G. Høyer; H.C. Sexton 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
A.M.B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
L. Johnsen; H. Øysæd; K. Børnes; T.J. Moe; J. Haavik 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
M. Knutzen; L. Sandvik; E. Hauff; S. Opjordsmoen; S. Friis 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
L. Kjellin; G. Høyer; M. Engberg; R. Kaltiala-Heino; M. Sigurjónsdóttir 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
S. Blesvik; R. Diseth; T.L. Husum; R. Kogstad; H.J. Orefellen; G.H. Thune 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
A. Syse 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
R. Wynn 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
R. Wynn; L.H. Myklebust 2006 Patients' Satisfaction and Self-Rated Improvement Following Coercive Interventions
T.S. Deraas; V. Hansen; A. Giæver; R. Olstad 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
H. Risa 2005 Tvingende nødvendig?
M. Knutzen 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
T. Hatling; J.H. Bjørngaard; P.B. Pedersen 2004 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002
P.Thomas Omholt 2004 Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39
J.E. Berg; E.' Johnsen 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
V. Iversen; G. Morken 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
K. Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
K.W. Sørgaard 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
R. Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
J.H. Bjørngaard; T. Hatling 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
C. Brekke 2003 Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
T.B. Christensen; S. Onstad 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Ø. Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
K. Gjelstad; H. Løvdahl; T. Ruud; S. Friis 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
R. Wynn 2003 Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies
R. Wynn 2003 Staff's attitudes to the use of restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
J. Bremer 2003 Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri
A. Syse 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Ø. Larsen 2002 Kulturelt akseptabel tvang
R. Wynn 2002 Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital
T. Hatling; T. Krogen; Pål Ulleberg 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
T. Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
G. Høyer; O.S. Dalgard 2002 Lærebok i rettspsykiatri
G. Høyer; L. Kjellin; M. Engberg; R. Kaltiala-Heino; T. Nilstun; M. Sigurjonsdottir; A. Syse 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no