Eksporter 388 resultater:
2020
R. Kiperberg, «Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker», Høgskolen i Molde, Molde, 2020.
I. K. Iversen, «Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern», NTNU, Bachelor i sykepleie, 2020.
K. Sunniva Bjøntegård, Berge, T., Ekern, P., Osnes, K., og Vedlog, A. Helene, «Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern». 2020.
M. Løvsletten, Husum, T. L., Haug, E., og Granerud, A., «Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment», SAGE Open Medicine, 2020.
M. Skjerlie, «Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2020.
M. Brekke Rabben, «Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2020.
R. M. E. W. Lindefjeld, «Hva styrer bruk av tvang?». UiO, Helseledelse og helseøkonomi, Oslo, 2020.
J. Vatne, «Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?», VID vitenskapelige høgskole, Bachelor i sykepleie - Diakonhjemmet, Oslo, 2020.
K. Raknerud og Thevakumar, T., «Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?», NTNU, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik, 2020.
A. Syse, Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen, bd. 1. Oslo: Fagbokforlaget, 2020, s. 700.
M. N. Gladheim, «Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2020.
M. T. D. S. Øvregard og Lie, A. K., «Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 5, 2020.
A. Wangberg Seberg, «A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare», Norges musikkhøgskole, 2020.
M. E. Belsnes og Thodesen, H. U., «Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, Bergen, 2020.
A. Hamre, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov». Høgskolen i Innlandet, 2020.
K. K. Fjukstad, «Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom», Michaeljournal.no, bd. 17, nr. 24, s. 111-125, 2020.
M. Løvsletten, Husum, T. L., Granerud, A., og Haug, E., «Outpatient commitment in mental health services from a municipal view», Int. Journal of Law and Psychiatry, bd. 69, 2020.
R. Førde, Hovland, I. S., Syse, A., og Dunlop, O., «Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 14, 2020.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Vevatne, K., og Saagvaag, H., «Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 20, nr. 499, 2020.
I. Wormdahl, Husum, T. Lossius, Rugkåsa, J., og Rise, M. B., «Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions», Int J Ment Health Syst., bd. 14, nr. 1, 2020.
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
Ø. Holst, «Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern», 2020.
I. Hauge, «Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Stord, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no