Eksporter 435 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2020
M. E. Belsnes og Thodesen, H. U., «Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, Bergen, 2020.
A. Hamre, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov». Høgskolen i Innlandet, 2020.
K. K. Fjukstad, «Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom», Michaeljournal.no, bd. 17, nr. 24, s. 111-125, 2020.
E. Stellander, «Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern». Nord Universitet, Master i helseledelse, Bodø, 2020.
M. Løvsletten, Husum, T. L., Granerud, A., og Haug, E., «Outpatient commitment in mental health services from a municipal view», Int. Journal of Law and Psychiatry, bd. 69, 2020.
R. Førde, Hovland, I. S., Syse, A., og Dunlop, O., «Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 14, 2020.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Vevatne, K., og Saagvaag, H., «Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 20, nr. 499, 2020.
I. Wormdahl, Husum, T. Lossius, Rugkåsa, J., og Rise, M. B., «Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions», Int J Ment Health Syst., bd. 14, nr. 1, 2020.
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
Ø. Holst, «Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern», 2020.
I. Hauge, «Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Stord, 2020.
M. A. Wiersdalen, «Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, 2020.
R. Bremnes og Skui, H., «Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017». Helsedirektoratet, 2020.
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2020.
G. R. Ellingsen, «Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2020.
M. Olafsen, «Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?». UiO, Oslo, 2020.
2019
R. Larsen, «Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». VID vitenskapelige høgskole, Oslo, 2019.
K. Davidsen, «Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
H. K. Stuen, «Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians», UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), Tromsø, 2019.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., og Norvoll, R., «Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care», Nursing Ethics, bd. 2019, nr. Sep 9:969733019871681, 2019.
B. Marius G. Molnes, «''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)». NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi, Trondheim, 2019.
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.
H. S. Ramstad, «En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern». UiO, Psykologisk institutt, Oslo, 2019.
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no