Eksporter 491 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2018
T. L. Husum, Hem, M. H., og Pedersen, R., «En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester», 2018.
K. Kise Haugland og Røstbakken, T., «God fagutøvelse hindrer ikke overgrep», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 8, 2018.
H. K. Stuen, Landheim, A., Rugkåsa, J., og Wynn, R., «How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 12, nr. 51, 2018.
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.
N. Christine Simensen, «Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet». Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet, Bergen, 2018.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
R. Wynn, «Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review», International journal of mental health systems, bd. 12, 2018.
P. B. Pedersen og Eide, W. D., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016». Helsedirektoratet, 2018.
I. Blokhus- Ha Mevåg, «Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
J. Jorem, «Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2018.
O. Nyttingnes, «Patients' experience of Coercion in Mental Health Care», 2018.
T. L. Husum, «"A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care», International Journal of Law and Psychiatry, 2018.
A. C. Pawlica, «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden», 2018.
H. K. Stuen, Landheim, A., Rugkåsa, J., og Wynn, R., «Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 290, nr. 1, 2018.
E. J. Svendsen, «Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study», Universitetet i Oslo, 2018.
S. Souri, «Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
B. Henning Østenstad, Adolphsen, C., Naur, E., og Aasen, H. S., Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2018, s. 302.
M. Rehman, «Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.». Universitetet i Sør-Norge, Kongsberg, 2018.
E. Kirkeby Brastad, «Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2018.
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.
O. Gjerløw Aasland, Husum, T. L., Førde, R., og Pedersen, R., «Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 9, 2018.
N. Berit Beck, «Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
F. H. I. Folkehelseinstituttet, «Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern». 2018.
«Tvang i psykisk helsevern». Lovisenberg Diakonale Høgskole, 2018.
E. Dahl Grammeltvedt, «Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no