Eksporter 436 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2015
«Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015.
B. Stensrud, Høyer, G., Granerud, A., og Landheim, A., «“Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties», Issues in Mental Health NursingIssues in Mental Health Nursing, 2015.
H. T. Stangstuen, «Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
M. F. Svindseth, «Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)», Nordic Journal of Nursing Research, bd. 35, 2015.
A. R. Pasereanu, Opsal, A., Vederhus, J. - K., Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment», Health and Quality of Life Outcomes, 2015.
B. Stensrud, Hoyer, G., Granerud, A., og Landheim, A. S., «'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders», Issues in Mental Health Nursing, bd. 36, s. 583-91, 2015.
B. Hustad, «Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?», bd. 08. Lov og Rett, 2015.
R. Norvoll, Ruud, T., og Hynnekleiv, T., «Skjerming i akuttpsykiatrien», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015.
S. Friis, «Skjerming – straff eller støtte?», 2015. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/3273796.
M. Grini, ««Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
H. E. Sture, «Tvang - En nødvendig krenkelse?». Høgskolen Stor/Haugesund, bachelor i sykepleie, 2015.
R. Wynn, «The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals», 2015.
M. Skabo, «Vilkårene for etablering av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3. Med særlig fokus på forholdsmessighetsvurderingen i § 3-3 første ledd nr. 6». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
2014
D. Bjørgen, Storvold, A., Norvoll, R., og Husum, T. L., «Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
T. L. Husum og Norvoll, R., «Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
K. Sebergsen, Norberg, A., og A.-G., T., «Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital», Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, s. 1-10, 2014.
M. Grastveit Larsen, «Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste», Bacheloroppgave, Høgskolen Stord/Haugesund, 2014.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013». 2014.
SIFER, «Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012». 2014.
A. Furre, Sandvik, L., Heyerdahl, S., Friis, S., Knutzen, M., og Hanssen-Bauer, K., «Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study», PubMed, 2014.
R. Diseth og Høglend, P., «Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion», International Journal of Law and Psychiatry, 2014.
P. Ånund Hunshamar, «De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2014.
J. - E. Mørch, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2014.
S. O. Ose og Pettersen, I., «Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012», SINTEFSINTEF. SINTEF, 2014.
Ø. Grøneng, «En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no