Authors Year of Publication Tittel
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
M. Skjerlie 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
M. Olafsen 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
A.Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
A.Ahmed Hassan 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
I.Cecilie Ho Sem; O.Vestby Hansen 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
B.Marius G. Molnes 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
E.Marie Bleikelia; C.Hagen Haugen; N.Madelene B. Svingen; I. Ulvestad 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
R. Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
K. Davidsen 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
B. Guddal; K.Espegren Gustad; H. Sikveland; J. Stabursvik; M.Dahl Årvik 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
O. Hanssen 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
H.S. Ramstad 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
N.Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
M. Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
K.Voll Joakimsen; I.Julie Kristiansen 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
E.Kirkeby Brastad 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
E.Margrete N. Karagøz 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
L.Pernille B. Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
T. Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
S. Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
V.D. Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
K.E. Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
S. Olaisen; A.M. Østmo 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
K. Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
L.K.B. Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
H.J. Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
H. Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
I.K. Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
A. Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
G. Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
U.E. Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
M. Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
E.E. Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
A.R. Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
G. Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
N. Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
N.C. Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
G.S. Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
A.M.B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
N. Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
H. Risa 2005 Tvingende nødvendig?
K. Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
M. Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
M. Knutzen 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no