Authors Year of Publication Tittel
L.Håvard Bakke 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
E. Engerbakk 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
V.Kristine V. Dahl 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
I.Storm Røsaasen 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
M. Olafsen 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
M. Skjerlie 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
E. Stellander 2020 Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
R. Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
A.Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
E.Marie Bleikelia; C.Hagen Haugen; N.Madelene B. Svingen; I. Ulvestad 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
H.S. Ramstad 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
O. Hanssen 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
I.Cecilie Ho Sem; O.Vestby Hansen 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
C.Ingeborg Tingulstad 2019 Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter
B. Guddal; K.Espegren Gustad; H. Sikveland; J. Stabursvik; M.Dahl Årvik 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
B.Marius G. Molnes 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
K. Davidsen 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
A.Ahmed Hassan 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
H.Sofie Bonn Hamre 2018 Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten
S. Souri 2018 Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser
E.Margrete N. Karagøz 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
K.Voll Joakimsen; I.Julie Kristiansen 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
E.Kirkeby Brastad 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
N.Berit Beck 2018 Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern
E.Dahl Grammeltvedt 2018 Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering
N.Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
L.Pernille B. Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
M. Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
I.BlokhusHa Mevåg 2018 Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
J. Jorem 2018 Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern
S.Maria Esser 2017 Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa
M. Aslaksen 2017 Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern
T. Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
T.Aqida Mush Ahmed 2017 Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14
A.Lafton Briskodden 2017 Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
S. Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
S. Hangaard 2016 Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
M. Oldernes 2016 "Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd
V.Thoresen Hult 2016 Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
M. Skabo 2015 Vilkårene for etablering av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3. Med særlig fokus på forholdsmessighetsvurderingen i § 3-3 første ledd nr. 6
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
L. Valderhaug 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
L.Marie Svee Andresen 2015 Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
P.Ånund Hunshamar 2014 De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett
M.Kirkesæth Brun 2014 Tvangsmedisinering av psykisk syke pasienter
J.E. Mørch 2014 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
V.D. Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
N.Aakre Blaasvær 2013 Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
E.Aase Grytten 2013 Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
S. Olaisen; A.M. Østmo 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
K.E. Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
E.Marie Tvei Rødby 2012 Tvungent psykisk helsevern : Avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra psykisk syke som setter andres liv eller helse i fare
L.K.B. Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
M. Eiebakke 2011 Tvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
A. Fleisje 2011 Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
M.Balsvik Valan 2011 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39
K. Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
H.J. Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
T. Drangsland 2010 Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern
T.Jacob Teig Fagerheim 2010 Vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3
L.Kristin Brudal 2010 Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene
A. Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
I.K. Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
H. Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
G. Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
M. Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
M. Grønli 2009 Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern
E.E. Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
A.R. Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
U.E. Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
I.Lise Pedersen 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
G. Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
N. Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
N.C. Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
N. Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
M. Gjesteby 2007 Tvungent psykisk helsevern i helseretten
A.M.B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
G.S. Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
H. Risa 2005 Tvingende nødvendig?
P.Thomas Omholt 2004 Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39
K. Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
C. Brekke 2003 Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
M. Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
M. Knutzen 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no