Eksporter 10 resultater:
Filtre: Nøkkelord is dom  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
J. - E. Mørch, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2014.
M. Balsvik Valan, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2011.
L. Marie Svee Andresen, «Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
P. Thomas Omholt, «Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2004.
C. Brekke, «Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2003.
V. Thoresen Hult, «Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
G. R. Ellingsen, «Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2020.
M. Grønli, «Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2009.
S. Hangaard, «Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no