Eksporter 14 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Skjerming  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
K. - A. Nestaker Hauklien og Nilsen, H., «Det urolige sinn». Høgskolen i Innlandet, 2013.
E. Woldsengen Haugom, «En kvalitativ studie av hvordan skjerming beskrives og vurderes av miljøpersonal ved psykiatriske sykehus». Høgskolen i Innlandet, 2013.
M. Nilsen, «Faglig skjønn og skjerming. En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer i bruk av faglig skjønn i møte med psykotiske pasienter på psykiatriske akuttposter». UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, 2017.
B. Karin Vell Hegge, «Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i et selvpsykologisk perspektiv ivareta pasient med rusutløst psykose på skjerming?». Høgskolen i Molde, 2014.
A. - T. Andersen, «Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling». UiO, Det teologiske fakultet, profesjonsutdanning og diakonvitenskap, 2007.
H. Holden, ««Kvifor stoppa de meg ikkje?»». Høgskulen på Vestlandet, 2014.
H. Sørland, «Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie». NTNU, Institutt for helsevitenskap, Ålesund, 2016.
R. Ove Høyholm, «Reduksjon og forebygging av tvang og skjerming til psykotiske pasienter i psykiatrisk akuttavdeling». HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag), avd. for helsefag, Namsos, 2012.
T. Bull og Birkelund, A., «Skjerming av psykotiske pasienter». Høgskolen i Innlandet, 2016.
H. Koleib, «Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger». UiS, Stavanger, 2009.
H. Milde, «Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming». VID vitenskapelige høgskole, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no