Eksporter 436 resultater:
2020
A. Wangberg Seberg, «A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare», Norges musikkhøgskole, 2020.
M. E. Belsnes og Thodesen, H. U., «Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, Bergen, 2020.
A. Hamre, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov». Høgskolen i Innlandet, 2020.
K. K. Fjukstad, «Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom», Michaeljournal.no, bd. 17, nr. 24, s. 111-125, 2020.
E. Stellander, «Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern». Nord Universitet, Master i helseledelse, Bodø, 2020.
M. Løvsletten, Husum, T. L., Granerud, A., og Haug, E., «Outpatient commitment in mental health services from a municipal view», Int. Journal of Law and Psychiatry, bd. 69, 2020.
R. Førde, Hovland, I. S., Syse, A., og Dunlop, O., «Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 14, 2020.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Vevatne, K., og Saagvaag, H., «Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 20, nr. 499, 2020.
I. Wormdahl, Husum, T. Lossius, Rugkåsa, J., og Rise, M. B., «Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions», Int J Ment Health Syst., bd. 14, nr. 1, 2020.
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
Ø. Holst, «Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern», 2020.
I. Hauge, «Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Stord, 2020.
M. A. Wiersdalen, «Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, 2020.
R. Bremnes og Skui, H., «Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017». Helsedirektoratet, 2020.
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2020.
G. R. Ellingsen, «Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2020.
M. Olafsen, «Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?». UiO, Oslo, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no