Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
H. Holden, ««Kvifor stoppa de meg ikkje?»». Høgskulen på Vestlandet, 2014.
Ø. Larsen, «Kulturelt akseptabel tvang», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/583539.
M. T. D. S. Øvregard og Lie, A. K., «Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 5, 2020.
M. N. Gladheim, «Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2020.
«Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015.
G. Høyer, «Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning». 2016.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018». Helsedirektoratet, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017». Helsedirektoratet, 2019.
P. B. Pedersen og Eide, W. D., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016». Helsedirektoratet, 2018.
P. D. Pedersen, Hellevik, V., og Skui, H., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015». Helsedirektoratet, 2015.
R. Bremnes og Jensberg, H., «Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling», SINTEF Helsetjenesteforskning, 2009.
R. Kogstad, Ekeland, T. - J., og Hummelvoll, J. K., «The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right», Advances in Psychiatry, bd. 2014, s. 7, 2014.
A. Syse, Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen, bd. 1. Oslo: Fagbokforlaget, 2020, s. 700.
J. H. Bjørngaard og Heggestad, T., «Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?», 2001.
S. Dunseth, «Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern», Det medisinske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no