Eksporter 491 resultater:
Fagfellevurderte artikler
J. Brabrand og Friis, S., «Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1737-9, 1997.
T. Tørrissen, «Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post», 2007.
G. Høyer, «Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 39, 1985.
K. Gjelstad, Løvdahl, H., Ruud, T., og Friis, S., «Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2003.
M. K. Brun, Husum, T. L., og Pedersen, R., «Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang», Psykologtidsskriftet, bd. 54, s. side 186-195, 2017.
K. Lund og Gøtzsche, P. Christian, «Tvangsmedisinering må forbys», Kritisk juss, bd. 42, nr. 2, s. 118-157, 2016.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012.
B. Molewijk, Engerdahl, I. S., og Pedersen, R., «Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?», Clinical Ethics, 2016.
A. Syse og Nilstun, T., «Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1997.
S. Klæbo Reitan, Helvik, A. - S., og Iversen, V., «Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors», bd. 72, nr. 1, s. 24-30, 2017.
J. Rugkåsa, Nyttingnes, O., Simonsen, T. Breines, Benth, J. Šaltytė, Lau, B., Riley, H., Løvsletteng, M., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», 2018.
R. Wynn, «The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals», 2015.
G. Høyer og Drange, H., «Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 114, s. 585-8, 1994.
K. Hustoft, Larsen, T. K., Brønnick, K., Joa, I., Johannessen, J. O., og Ruud, T., «Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 56, nr. January-February 2018, s. 27-34, 2017.
H. Riley, Høyer, G., og Lorem, G. F., «‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway», Health & Social Care in the Community, 2014.
F. Weidema, van Dartel, H., og Molewijk, B., «Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy», Clinical EthicsClinical Ethics, bd. 11, nr. 2-3, s. 54-62, 2016.
Masteroppgaver
R. Larsen, «Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». VID vitenskapelige høgskole, Oslo, 2019.
H. Sofie Bonn Hamre, «Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
T. Kjærvik, «Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.
V. D. Haugen, «Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2013.
T. Drangsland, «Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
V. Thorvarsdottir, «Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
A. Fleisje, «Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling». UiO, Det humanistiske fakultet, Institutt for Filosofi, Oslo, 2011.
M. - Y. Moltu og Murvold, K., «Behandle meg med varsomhet». NTNU, Bachelor i sykepleie, 2019.
I. Storm Røsaasen, «Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa». UiO, Det medisinske fakultet, Oslo, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no