Eksporter 495 resultater:
2014
M. Veland og Jacob, A., «Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.». Sykepleien, 2014.
R. Kogstad, Ekeland, T. - J., og Hummelvoll, J. K., «The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right», Advances in Psychiatry, bd. 2014, s. 7, 2014.
H. Holden, ««Kvifor stoppa de meg ikkje?»». Høgskulen på Vestlandet, 2014.
L. Myklebust, Sorgaard, K., og Wynn, R., «Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 14, 2014.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis», Journal of Mental Health, bd. 22, 2014.
P. Hartvig og Haaland, C. Fredrik, «Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?». Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 2014.
G. F. Lorem, Frafjord, J. S., Steffensen, M., og wang, C. E. A., «Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs», Nursing Ethics, bd. 21, s. 347-358, 2014.
WSO, «Menneskerettighetsarbeidet 2014», We Shall Overcome, 2014.
«NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern», bd. 10. Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet, 2014.
G. F. Lorem, Steffensen, M., Frafjord, J., og wang, C. E. A., «Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2014.
K. Drivenes, «Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold», Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
«Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.». Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014.
K. Sandholm, «Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.». Høgskolen i Oslo og Akershus, Masterstudium i psykisk helsearbeid, 2014.
K. Tøgersen, Bjerke, E., Gjelstad, K., og Ruud, T., «Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014.
F. Skorpen, Thorsen, A. A., Forsberg, C., og Rehnsfeldt, A. W., «Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital», Nurse Ethics, bd. 21, s. 148-62, 2014.
F. Skorpen, Thorsen, A. A., Forsberg, C., og Rehnsfeldt, A. W., «Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital», Nursing Ethics, bd. 21, s. 148-62, 2014.
M. Løvsletten, «Tvang i eget hjem», Sykepleien, 2014. [Online]. Available: https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/14ps1_tvang_i_eget_hjem_3024.pdf.
E. Case, «Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang». NTNU, Psykologisk institutt, 2014.
M. Kirkesæth Brun, «Tvangsmedisinering av psykisk syke pasienter». UiO, Oslo, 2014.
F. Jun Ma, «Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
H. Riley, Høyer, G., og Lorem, G. F., «‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway», Health & Social Care in the Community, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no