Eksporter 436 resultater:
2011
T. L. Husum, «Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway», Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser for UIO, 2011.
A. Opsal, Kristensen, Ø., Ruud, T., Larsen, T. K., Grawe, R. W., og Clausen, T., «Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study», Norsk EpidemiologiNorsk Epidemiologi, 2011.
L. K. B. Nordberg, «Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.», Medisinske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelse for UIO, 2011.
T. M. Østnæs, «Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, s. Institutt for psykologi, 2011.
E. Tanberg, «Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A», Juridiske Fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.
M. Eiebakke, «Tvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2011.
T. Vestheim, «Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet», Best PracticeBest Practice. 2011.
S. Ø. Fossum, «Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo., DUO. Digitale utgivelser ved UIO. , 2011.
«Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern», bd. NOU 2011: 9. Helse- og omsorgsdepartementet, 2011.
2010
S. Opjordsmoen, Friis, S., Melle, I., Haahr, U., Johannessen, J. O., Larsen, T. K., Røssberg, J. Ivar, Rund, B. Rishovd, Simonsen, E., Vaglum, P., og McGlashan, T. H., «A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis», Acta Psychiatrica ScandinavicaActa Psychiatrica Scandinavica, bd. 121, 2010.
T. Drangsland, «Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009». 2010.
I. K. Nerås, «Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». Universitetet i oslo, Oslo, 2010.
T. L. Husum, Bjørngaard, J. H., Finset, A., og Ruud, T., «A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.», BMC Health Services Research (Open Access), 2010.
L. Kristin Brudal, «Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
«Frivillighet før tvang», Rådet for psykisk helse, Oslo, 2010.
T. B. Terkelsen, «Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.», Universitetet i Bergen, 2010.
J. Hånes og Nevjen, E., «Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern», Høgskolen i Molde, Bacheloroppgave, 2010.
J. Olav Roaldset og Bjørkly, S., «Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit», Psychiatry Research, 2010.
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
H. Koleib, «Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien». Universitetet i Stavanger, 2010.
T. L. Husum, Bjørngaard, J. H., Finset, A., og Ruud, T., «Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010.
M. F. Svindseth, «A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units», Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no