Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Ø. Holst, «Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern», 2020.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.
E. Engerbakk, «Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
S. Hestenes Eika, «Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?». UiB, juridisk fakultet, 2019.
K. W. Sørgaard, «Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment», Scandinavian Journal of Caring Sciences, bd. 21, 2007.
B. Henning Østenstad, Adolphsen, C., Naur, E., og Aasen, H. S., Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2018, s. 302.
T. Hofstad, Rugkåsa, J., Ose, S. O., Nyttingnes, O., Kjus, S. Helene Hø, og Husum, T. L., «Service Characteristics and Geographical Variation in Compulsory Hospitalisation: An exploratory random effects within-between analysis of Norwegian municipalities 2015-2018», Frontiers in Psychiatry, 2021.
C. Bjerkli, «Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?». UiO, Det juridiske fakultet, 2016.
M. Rehman, «Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.». Universitetet i Sør-Norge, Kongsberg, 2018.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., Pedersen, R., og Norvoll, R., «The silent world of young next of kin in mental healthcare», Nursing Ethics, 2017.
T. Bull og Birkelund, A., «Skjerming av psykotiske pasienter». Høgskolen i Innlandet, 2016.
N. C. Wergeland, «Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?». Universitetet i Tromsø (Open Access), 2007.
R. Norvoll, Ruud, T., og Hynnekleiv, T., «Skjerming i akuttpsykiatrien», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015.
H. Koleib, «Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger». UiS, Stavanger, 2009.
K. Andersen, «Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO . Digitale utgivelser ved UiO, 2011.
S. Friis, «Skjerming – straff eller støtte?», 2015. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/3273796.
J. S. Holte, «Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring», Nasjonalbiblioteket (BRAGE), 2000.
J. S. Holte, «"Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.», 2001.
R. Norvoll og Husum, T. L., «Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.», Arbeidsforskningsinstituttet, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no