Eksporter 491 resultater:
Masteroppgaver
A. Hamre, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov». Høgskolen i Innlandet, 2020.
H. Sørland, «Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie». NTNU, Institutt for helsevitenskap, Ålesund, 2016.
G. Eidhammer, «Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005». Høgskolen i Buskerud, 2008.
I. Blokhus- Ha Mevåg, «Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
L. Håvard Bakke, «Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
H. T. Stangstuen, «Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
S. Eikenes og Mjøen, I. Onsrud, «Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser». UiB, psykologisk fakultet, 2020.
T. E. Holtskog, «Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.
K. Henriksen, «Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger». Universitetet i Oslo, 2004.
S. Rørtveit, «Nødrett i psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2021.
V. Karlsen, «Nødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt?». UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, Tromsø, 2006.
J. Jorem, «Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2018.
A. Mia Sve, «Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2020.
D. Ø. Langerud, «Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009». Universitetet i Agder, 2011.
G. Miranda og Lind, M. Gabrielle, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2021.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
H. Bäckström, «Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming». Høyskolen i Nord-Trøndelag, 2011.
K. Drivenes, «Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold», Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
E. Stellander, «Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern». Nord Universitet, Master i helseledelse, Bodø, 2020.
P. Thomas Omholt, «Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2004.
G. M. Bjerkan, «Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
K. Sandholm, «Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.». Høgskolen i Oslo og Akershus, Masterstudium i psykisk helsearbeid, 2014.
H. Ø. Gundersen og Litschi, M., «Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave». Politihøgskolen, 2021.
O. Hanssen, «Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2019.
R. Ove Høyholm, «Reduksjon og forebygging av tvang og skjerming til psykotiske pasienter i psykiatrisk akuttavdeling». HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag), avd. for helsefag, Namsos, 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no