Eksporter 487 resultater:
Masteroppgaver
S. Souri, «Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
K. - E. Eitran, «Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2012.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.
E. Engerbakk, «Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
S. Hestenes Eika, «Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?». UiB, juridisk fakultet, 2019.
C. Bjerkli, «Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?». UiO, Det juridiske fakultet, 2016.
M. Rehman, «Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.». Universitetet i Sør-Norge, Kongsberg, 2018.
T. Bull og Birkelund, A., «Skjerming av psykotiske pasienter». Høgskolen i Innlandet, 2016.
N. C. Wergeland, «Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?». Universitetet i Tromsø (Open Access), 2007.
H. Koleib, «Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger». UiS, Stavanger, 2009.
K. Andersen, «Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO . Digitale utgivelser ved UiO, 2011.
E. Kirkeby Brastad, «Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2018.
M. Grini, ««Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
H. Milde, «Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming». VID vitenskapelige høgskole, 2016.
C. Brekke, «Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2003.
N. Berit Beck, «Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
A. Lafton Briskodden, «Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
L. K. B. Nordberg, «Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.», Medisinske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelse for UIO, 2011.
V. Thoresen Hult, «Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
C. Ingeborg Tingulstad, «Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
H. E. Sture, «Tvang - En nødvendig krenkelse?». Høgskolen Stor/Haugesund, bachelor i sykepleie, 2015.
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
E. Case, «Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang». NTNU, Psykologisk institutt, 2014.
V. Jenset Øien, «Tvang i norsk sikkerhetspsykiatri : en studie av Kriminalasylet i Trondheim 1895-1915». NTNU, Institutt for historiske studier, 2015.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no