Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
A. M. B. Evenstad, «Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon», Det teologiske fakultet. Universitet i Oslo, 2007.
E. Aase Grytten, «Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2013.
U. E. Hammervold, «Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Stavanger (Open Access), 2009.
K. Sunniva Bjøntegård, Berge, T., Ekern, P., Osnes, K., og Vedlog, A. Helene, «Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern». 2020.
M. Veland og Jacob, A., «Bruker mindre tvang», Sykepleien, 2016.
M. Løvsletten, «Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling. En kvantitativ studie». Høgskolen i Innlandet, 2012.
Å. Nordbotten, «Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), Tromsø, 2020.
E. Vatne, «Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling». Høgskolen i Innlandet, 2015.
SIFER, «Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012». 2014.
K. Øyangen, «Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2021.
R. Bremnes, Hatling, T., og Bjørngaard, J. H., «Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007: hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller i bruk av tvangsmidler?», SINTEF Helse, Trondheim, 2008.
I. K. Nerås, «Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». Universitetet i oslo, Oslo, 2010.
G. Høyer og Drange, H., «Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 111, s. 1709-1713, 1991.
M. Knutzen, «Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999». Universitetet i Oslo, Oslo, 2001.
G. S. Singh, «Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?», Det medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap. , bd. Master. Universitetet i Oslo., DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2007.
I. Lise Pedersen, «Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2008.
T. Hatling, Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Norvoll, Reidun (red.), Samfunn og psykiske lidelser: samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon: Gyldendal Akademisk Forlag AS, 2002.
A. Lauveng og Skuterud, A., «Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2021.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014». 2016.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013». 2014.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012». 2013.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011». 2012.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010». 2011.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009». 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no