Eksporter 487 resultater:
2009
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
R. E. Kogstad, «Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 32, 2009.
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 63, 2009.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.
H. Koleib, «Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger». UiS, Stavanger, 2009.
R. A. Kroken, Johnsen, E., Ruud, T., Wentzel-Larsen, T., og Jørgensen, H. A., «Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study», BMC Psychiatry (Open Access), 2009.
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
E. E. Norby, «Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed», Juridiske fakultet., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: digitale utgivelser ved UIO., 2009.
M. Grønli, «Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2009.
J. F. Bernt, «Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven». Helsedirektoratet, [Oslo], 2009.
2010
S. Opjordsmoen, Friis, S., Melle, I., Haahr, U., Johannessen, J. O., Larsen, T. K., Røssberg, J. Ivar, Rund, B. Rishovd, Simonsen, E., Vaglum, P., og McGlashan, T. H., «A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis», Acta Psychiatrica ScandinavicaActa Psychiatrica Scandinavica, bd. 121, 2010.
T. Drangsland, «Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009». 2010.
I. K. Nerås, «Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». Universitetet i oslo, Oslo, 2010.
T. L. Husum, Bjørngaard, J. H., Finset, A., og Ruud, T., «A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.», BMC Health Services Research (Open Access), 2010.
L. Kristin Brudal, «Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
«Frivillighet før tvang», Rådet for psykisk helse, Oslo, 2010.
T. B. Terkelsen, «Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.», Universitetet i Bergen, 2010.
J. Hånes og Nevjen, E., «Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern», Høgskolen i Molde, Bacheloroppgave, 2010.
J. Olav Roaldset og Bjørkly, S., «Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit», Psychiatry Research, 2010.
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
T. L. Husum, Bjørngaard, J. H., Finset, A., og Ruud, T., «Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no