Eksporter 472 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
S. Hangaard, «Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
M. Berg Hansen, «Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres». www.forskning.no, 2012.
T. Elisabeth Hansen, «Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?», Høgskolen Stord/Haugesund, Bacheloroppgave - Helsefag, 2015.
O. Hanssen, «Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2019.
P. Hartvig og Haaland, C. Fredrik, «Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?». Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 2014.
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.
T. Hatling, Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Norvoll, Reidun (red.), Samfunn og psykiske lidelser: samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon: Gyldendal Akademisk Forlag AS, 2002.
T. Hatling, Krogen, T., og Ulleberg, Pål, «Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations», Journal of Mental Health, 2002.
T. Hatling, Bjørngaard, J. H., og Pedersen, P. B., «Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002», SINTEF Helse, Trondheim, 2004.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.
I. Hauge, «Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Stord, 2020.
V. D. Haugen, «Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2013.
K. Kise Haugland og Røstbakken, T., «God fagutøvelse hindrer ikke overgrep», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 8, 2018.
E. Woldsengen Haugom, «En kvalitativ studie av hvordan skjerming beskrives og vurderes av miljøpersonal ved psykiatriske sykehus». Høgskolen i Innlandet, 2013.
E. W. Haugom, «En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern», Høgskolen i Hedmark, studentoppgave, 2012.
K. - A. Nestaker Hauklien og Nilsen, H., «Det urolige sinn». Høgskolen i Innlandet, 2013.
B. Karin Vell Hegge, «Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i et selvpsykologisk perspektiv ivareta pasient med rusutløst psykose på skjerming?». Høgskolen i Molde, 2014.
Helsedirektoratet, «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang». 2006.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010». 2011.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014». 2016.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013». 2014.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009». 2010.
Helsedirektoratet, «Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009». 2011.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012». 2013.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011». 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no