Eksporter 436 resultater:
2016
B. Bø, Ottesen, Ø. H., Gjestad, R., Jørgensen, H. A., Kroken, R. A., Løberg, E. - M., og Johnsen, E., «Patient satisfaction after acute admission for psychosis», Nordic Journal of Psychiatry, 2016.
A. Opsal, Kristensen, Ø., Vederhus, J. - K., og Clausen, T., «Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders», BMC Health Services Research 2016, bd. 16:656, 2016.
M. Løvsletten, Haug, E., Granerud, A., og Nordby, K., «Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 70, nr. 6, s. 401-406, 2016.
A. Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer, 3. utg. 2016, s. 544.
E. Ness, Steen, O., Reichelt, J. G., og Walby, F. A., «Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 8, 2016.
V. Thoresen Hult, «Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
B. Molewijk, Engerdahl, I. S., og Pedersen, R., «Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?», Clinical Ethics, 2016.
S. Hangaard, «Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
H. Riley, «When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway», Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge, 2016.
F. Weidema, van Dartel, H., og Molewijk, B., «Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy», Clinical EthicsClinical Ethics, bd. 11, nr. 2-3, s. 54-62, 2016.
2015
V. Thorvarsdottir, «Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
«Bekymringsfull tvangsbruk?», 2015. [Online]. Available: http://www.hertervigforlag.no/butikk/psykopp-nytt-2015-nr-1/ (magasinet koster penger).
L. Valderhaug, «Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
B. Molewijk, Hem, M. H., og Pedersen, R., «Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care», BMC Medical Ethics, bd. 16, nr. 4, 2015.
L. Marie Svee Andresen, «Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
H. H. Steenfeldt-Foss, «Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
M. H. Hem, Pedersen, R., Norvoll, R., og Molewijk, B., «Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review», Nursing Ethics, bd. 22, nr. 4, s. 452-66, 2015.
K. O. Salte, «Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?». Lov og Rett, 2015.
T. Elisabeth Hansen, «Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?», Høgskolen Stord/Haugesund, Bacheloroppgave - Helsefag, 2015.
H. K. Stuen, Rugkåsa, J., Landheim, A., og Wynn, R., «Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting», BMC Health Services ResearchBMC Health Serv Res, bd. 15, s. 1-13, 2015.
E. Valenti, Banks, C., Calcedo-Barba, A., Bensimon, C., Hoffmann, K. - M., Pelto-Piri, V., Jurin, T., Mendoza, O., Mundt, A., Rugkåsa, J., Tubini, J., og Priebe, S., «Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries», The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, bd. 50, 2015.
K. T. Dahm, Odgaard-Jensen, J., Husum, T. L., og Leiknes, K. A., «Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating», Journal of Brain Sciences, bd. 1, s. 1-23, 2015.
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured», Nordic Journal of PsychiatryNordic Journal of Psychiatry, bd. 69, 2015.
R. Wynn og Røtvold, K., «Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment», 2015.
P. D. Pedersen, Hellevik, V., og Skui, H., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015». Helsedirektoratet, 2015.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no