Eksporter 472 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
P. S. J. Jardim, Borge, T. C., Dahm, K. T., Müller, A. E., og Hval, G., «Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling», Folkehelseinstituttet - FHI, Oslo, 2021.
E. U. Jensen, «Bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, Oslo, 2006.
B. Jesper og Aggernæs, H., «Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 66, 2012.
I. Joa, Hustoft, K., Anda, L. G., Brønnick, K., Nielssen, O., Johannessen, J. O., og Langeveld, J. H., «Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 55, nr. November-December 2017, s. 1-7, 2017.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
I. Hjulstad Johansen, Morken, T., og Hunskaar, S., «How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 6, s. 3, 2012.
I. Hjulstad Johansen, Mellesdal, L. Solrunn, Jørgensen, H. A., og Hunskaar, S., «Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study», Nordic Journal of Psychiatry, s. 40-48, 2012.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
T. E. Johansen og Helliesen, K. H., «Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse», Oslo Met, Bachelor paramedic, Oslo, 2019.
L. Johnsen, Øysæd, H., Børnes, K., Moe, T. J., og Haavik, J., «A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.
J. Jorem, «Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2018.
K
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018». Helsedirektoratet, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017». Helsedirektoratet, 2019.
B. Martine Sk Kalvøy, «Tvang og rettssikkerhet. En drøftelse av psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 6». UiB, juridisk fakultet, 2015.
E. Margrete N. Karagøz, «Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer». Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Oslo, 2018.
V. Karlsen, «Nødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt?». UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, Tromsø, 2006.
R. Kiperberg, «Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker», Høgskolen i Molde, Molde, 2020.
L. Kjellin, Høyer, G., Engberg, M., Kaltiala-Heino, R., og Sigurjónsdóttir, M., «Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, bd. 41, 2006.
T. Kjærvik, «Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
M. Knutzen, Sandvik, L., Hauff, E., Opjordsmoen, S., og Friis, S., «Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards», Psychiatry Research, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no