Eksporter 487 resultater:
2014
D. Bjørgen, Storvold, A., Norvoll, R., og Husum, T. L., «Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
T. L. Husum og Norvoll, R., «Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
K. Sebergsen, Norberg, A., og A.-G., T., «Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital», Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, s. 1-10, 2014.
M. Grastveit Larsen, «Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste», Bacheloroppgave, Høgskolen Stord/Haugesund, 2014.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013». 2014.
SIFER, «Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012». 2014.
A. Furre, Sandvik, L., Heyerdahl, S., Friis, S., Knutzen, M., og Hanssen-Bauer, K., «Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study», PubMed, 2014.
R. Diseth og Høglend, P., «Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion», International Journal of Law and Psychiatry, 2014.
P. Ånund Hunshamar, «De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2014.
J. - E. Mørch, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2014.
S. O. Ose og Pettersen, I., «Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012», SINTEFSINTEF. SINTEF, 2014.
Ø. Grøneng, «En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, 2014.
M. H. Hem, Molewijk, B., og Pedersen, R., «Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care», BMC Medical Ethics, bd. 15, nr. 82, 2014.
G. F. Lorem, Hem, M. H., og Molewijk, B., «Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.», International Journal of Mental Health Nursing, s. 1-10, 2014.
H. Stokmo, Ness, O., Bor, M., og Sommer, M., «Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team», Idunn, bd. 01, s. 13-23, 2014.
B. Karin Vell Hegge, «Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i et selvpsykologisk perspektiv ivareta pasient med rusutløst psykose på skjerming?». Høgskolen i Molde, 2014.
A. - G. Beinset, «Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling», 2014.
E. Feiring og Ugstad, K. Nordal, «Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis», BMC health services research (Open Access), bd. 14, 2014.
K. Rotvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured», Nordic Journal of Psychiatry, s. 1-7, 2014.
M. Veland og Jacob, A., «Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.». Sykepleien, 2014.
R. Kogstad, Ekeland, T. - J., og Hummelvoll, J. K., «The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right», Advances in Psychiatry, bd. 2014, s. 7, 2014.
H. Holden, ««Kvifor stoppa de meg ikkje?»». Høgskulen på Vestlandet, 2014.
L. Myklebust, Sorgaard, K., og Wynn, R., «Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 14, 2014.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis», Journal of Mental Health, bd. 22, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no