Eksporter 12 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is A  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
M. Aslaksen, «Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
L. Marie Svee Andresen, «Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
K. Andersen, «Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO . Digitale utgivelser ved UiO, 2011.
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
A. - T. Andersen, «Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling». UiO, Det teologiske fakultet, profesjonsutdanning og diakonvitenskap, 2007.
A. - T. Andersen, Dramsdahl, M., Haugen, E. A., Johannessen, J., Loftesnes, U., Olsen, G., Bua, I., og Fosse, M. B., «Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern». Helsebibliokteket , 2012.
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
T. Aqida Mush Ahmed, «Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
O. Gjerløw Aasland, Husum, T. L., Førde, R., og Pedersen, R., «Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 9, 2018.
H. Aasen, «Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 46, 2009.
L. Gunhild Aase, «Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern». UiS, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no