Eksporter 16 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is E  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.
G. Eidhammer, «Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005». Høgskolen i Buskerud, 2008.
M. Eiebakke, «Tvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2011.
S. Hestenes Eika, «Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?». UiB, juridisk fakultet, 2019.
S. Eikenes og Mjøen, I. Onsrud, «Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser». UiB, psykologisk fakultet, 2020.
B. Einbu, «Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte». Statens utdanningssenter for helsepersonell, 1986.
K. - E. Eitran, «Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2012.
Ø. Ekeberg, «Tvangstiltak i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforeningen, 2003.
M. Ellingsdalen og Skree, L., Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse. [Oslo]: wsoforening.blogspot.no, 2012.
M. Ellingsdalen, «Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 6, 2009.
G. R. Ellingsen, «Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2020.
E. Engerbakk, «Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
I. S. Engerdahl, Moljewijk, A., og Pedersen, R., «Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis», Tidsskrift for Norsk psykologforeningTidsskrift for Norsk psykologforening, bd. 53, s. 102-110, 2016.
J. A. Eriksen, «Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
S. Maria Esser, «Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa». UiO, Psykologisk institutt, Oslo, 2017.
A. M. B. Evenstad, «Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon», Det teologiske fakultet. Universitet i Oslo, 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no