Eksporter 12 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is G  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
J. H. R. Gundersen og Rolstad, M., «Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 109, s. 825-8, 1989.
B. Guddal, Gustad, K. Espegren, Sikveland, H., Stabursvik, J., og Årvik, M. Dahl, «Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål». UiO, Institutt for helse og samfunn, Oslo, 2019.
M. Grønli, «Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2009.
Ø. Grøneng, «En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, 2014.
E. Aase Grytten, «Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2013.
M. Grini, ««Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
E. Dahl Grammeltvedt, «Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
M. N. Gladheim, «Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2020.
M. Gjesteby, «Tvungent psykisk helsevern i helseretten». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2007.
K. Gjelstad, Løvdahl, H., Ruud, T., og Friis, S., «Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2003.
W. I. Gamme, «Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.». Høyskolen i Oslo, 2011.
G. H. Gabrielsen, «Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv», Kritisk juss, 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no