Eksporter 23 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is M  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
J. - E. Mørch, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2014.
M. Myntevik, «Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrien. Gjeldende rett etter phvl. § 4-8, sett i lys av menneskerettslige forpliktelser». UiB, juridisk fakultet, 2017.
L. Myklebust, Sorgaard, K., og Wynn, R., «Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 14, 2014.
L. H. Myklebust, Sørgaard, K., og Wynn, R., «How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions», SAGE Open Medicine, bd. 5, 2017.
L. H. Myklebust, Sørgaard, K., Røtvold, K., og Wynn, R., «Factors of importance to involuntary admission», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 66, 2012.
G. Morken, Widen, J. H., og Grawe, R. W., «Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia», BMC Psychiatry, bd. 8, 2008.
M. - Y. Moltu og Murvold, K., «Behandle meg med varsomhet». NTNU, Bachelor i sykepleie, 2019.
B. Marius G. Molnes, «''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)». NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi, Trondheim, 2019.
B. Molewijk, Kok, A., Husum, T., Pedersen, R., og Aasland, O., «Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study», BMC Medical Ethics, bd. 18, s. 37, 2017.
B. Molewijk, Hem, M. H., og Pedersen, R., «Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care», BMC Medical Ethics, bd. 16, nr. 4, 2015.
B. Molewijk, Engerdahl, I. S., og Pedersen, R., «Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?», Clinical Ethics, 2016.
T. Martin Moen, «Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang?». Høgskolen i Innlandet, Bachelor i sykepleie, 2017.
G. Miranda og Lind, M. Gabrielle, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2021.
H. Milde, «Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming». VID vitenskapelige høgskole, 2016.
M. Midré, «Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, BIBSYS, 2001.
I. Blokhus- Ha Mevåg, «Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
Å. L. Mattson og Binder, P. - E., «A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure», Nordic Psychology, 2012.
J. R. Mathisen, Føyn, P., og Heimdal, B., Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri. Oslo: Den norske lægeforening, 2002.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., Pedersen, R., og Norvoll, R., «Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?», 2017. .
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., Pedersen, R., og Norvoll, R., «The silent world of young next of kin in mental healthcare», Nursing Ethics, 2017.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., og Norvoll, R., «Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care», Nursing Ethics, bd. 2019, nr. Sep 9:969733019871681, 2019.
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.
F. Jun Ma, «Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no